دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند
خوش آمدید - امروز : پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
خانه » دوچرخه وموتور سیکلت » قیمت انواع دوچرخه ثابت و الپتیکال / فروردین ۹۶
قیمت انواع دوچرخه ثابت و الپتیکال / فروردین ۹۶

قیمت انواع دوچرخه ثابت و الپتیکال / فروردین ۹۶

لیست قیمت دوچرخه ثابت و الپتیکال

http://piltan.ir/6602-large_default/-%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%AA-63ra.jpg

ترتیب نمایش :
ردیف نام کالا قیمت برند
۱ دنس استپر المپیا
۸۳,۰۰۰ تومان
OLYMPIA.jpg
۲ استپر ۶۵۷۶
۸۵,۰۰۰ تومان
۷۳,۹۰۰ تومان
keepfit.jpg
۳ استپر ۶۵۷۶ روبیمکث
۸۵,۰۰۰ تومان
۷۳,۹۰۰ تومان
robimax.jpg
۴ استپر راین اسپرت
۸۹,۰۰۰ تومان
rainsport-log.jpg
۵ راک اند رول استپر المپیا
۹۵,۰۰۰ تومان
۷۹,۹۰۰ تومان
OLYMPIA.jpg
۶ استپر کش دار LTT
۱۰۵,۵۰۰ تومان
banisport.jpg
۷ اسکی فضایی ۷۷۵۲
۴۳۷,۵۰۰ تومان
robimax.jpg
۸ اسکی فضایی کیپ فیت ۷۷۵۲
۴۳۷,۵۰۰ تومان
keepfit.jpg
۹ دوچرخه ثابت کیپ فیت ۶۵۷۲
۴۸۷,۵۰۰ تومان
keepfit.jpg
۱۰ دوچرخه ثابت تایتان فیتنس ۱۲۰۰۰
۵۹۰,۰۰۰ تومان
titan-logo-ne.jpg
۱۱ دوچرخه ثابت ۶۵۱۸
۶۱۲,۵۰۰ تومان
keepfit.jpg
۱۲ دوچرخه ثابت Tuner fitness T1000
۶۳۰,۰۰۰ تومان
Tuner-fitness-log.jpg
۱۳ دوچرخه ثابت ۷۷۵۸
۶۵۰,۰۰۰ تومان
keepfit.jpg
۱۴ دوچرخه ثابت Vision fitness U1502
۶۷۰,۰۰۰ تومان
۶۵۰,۰۰۰ تومان
vision-fitness-log.jpg
۱۵ دوچرخه ثابت Tuner fitness T1200
۶۸۵,۰۰۰ تومان
Tuner-fitness-log.jpg
۱۶ دوچرخه ثابت نشسته Tuner fitness T1100
۷۴۰,۰۰۰ تومان
Tuner-fitness-log.jpg
۱۷ دوچرخه ثابت پروتئوس JET stream JC500
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۵۸۰,۰۰۰ تومان
proteu.jpg
۱۸ دوچرخه ثابت ۶۵۰۸
۸۰۰,۰۰۰ تومان
keepfit.jpg
۱۹ دوچرخه ثابت Vision fitness R1502
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۷۸۰,۰۰۰ تومان
vision-fitness-log.jpg
۲۰ اسکی فضایی Vision fitness XF1502
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۷۸۰,۰۰۰ تومان
vision-fitness-log.jpg
۲۱ دوچرخه ثابت jkexer image 2035
۸۸۰,۰۰۰ تومان
j.jpg
۲۲ دوچرخه ثابت تایتان فیتنس ۵۱۰۰۰
۸۸۷,۵۰۰ تومان
titan-logo-ne.jpg
۲۳ ایرواکر نیرو R 4020
۹۳۶,۰۰۰ تومان
niroo-log.jpg
۲۴ دوچرخه ثابت Tuner fitness T1300
۹۶۰,۰۰۰ تومان
Tuner-fitness-log.jpg
۲۵ دوچرخه ثابت تایتان فیتنس BC 89000
۹۷۰,۰۰۰ تومان
titan-logo-ne.jpg
۲۶ دوچرخه ثابت jkexer image 2070
۹۸۰,۰۰۰ تومان
j.jpg
۲۷ دوچرخه ثابت پروتئوس PEC 3220
۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
proteu.jpg
۲۸ دوچرخه ثابت Tuner fitness T1400
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
Tuner-fitness-log.jpg
۲۹ دوچرخه ثابت پروتئوس PEC 3320
۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
proteu.jpg
۳۰ دوچرخه ثابت Professional SU135
۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
professional-log.jpg
۳۱ دوچرخه ثابت پروتئوس TRIO V4
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
proteu.jpg
۳۲ ایرواکر آبی روبیمکث
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
robimax.jpg
۳۳ دوچرخه ثابت پروتئوس Nuvola V4
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
proteu.jpg
۳۴ مینی بایک BH Fitness YF612
۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
bhfitnes.jpg
۳۵ اسکی فضایی Tuner fitness T1600
۱,۳۷۵,۰۰۰ تومان
Tuner-fitness-log.jpg
۳۶ دوچرخه اسپنینگ تایتان فیتنس ۰۰۲E
۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان
titan-logo-ne.jpg
۳۷ دوچرخه ثابت تایتان فیتنس ۹۸۳۰۰
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
titan-logo-ne.jpg
۳۸ دوچرخه ثابت jkexer sharp 2155
۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
j.jpg
۳۹ دوچرخه ثابت نشسته Tuner fitness T1500
۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان
Tuner-fitness-log.jpg
۴۰ استپر iRest SL Y12
۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
irest-log.jpg
۴۱ اسکی فضایی دی کی سیتی EK100
۱,۵۴۵,۰۰۰ تومان
dk-city-log.jpg
۴۲ اسکی فضایی پروتئوس Nuvola E4
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
proteu.jpg
۴۳ دوچرخه ثابت OTO KB1000
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
oto-bodycar.jpg
۴۴ دوچرخه ثابت بادی اسکالپچر BC 7260G
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
bod.jpg
۴۵ دوچرخه ثابت نشسته Professional SR146
۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
professional-log.jpg
۴۶ دوچرخه اسپنینگ تایتان فیتنس ۰۱۸۳
۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
titan-logo-ne.jpg
۴۷ اسکی فضایی تایتان فیتنس ۹۸۳۰۱
۱,۷۲۵,۰۰۰ تومان
titan-logo-ne.jpg
۴۸ دوچرخه اسپینینگ Navak NS11701
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
navak-log.jpg
۴۹ دوچرخه اسپنینگ آریا اسپرت
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
banisport.jpg
۵۰ اسکی فضایی jkexer nuwave 2137
۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان
j.jpg
۵۱ اسکی فضایی Hammer CT6
۱,۹۶۸,۰۰۰ تومان
hammer-log.jpg
۵۲ دوچرخه ثابت آبی یاطاقانی
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
robimax.jpg
۵۳ اسکی فضایی Hammer Crosstech XTR
۲,۰۲۹,۵۰۰ تومان
hammer-log.jpg
۵۴ دوچرخه اسپنینگ Tuner fitness Z6
۲,۰۳۵,۰۰۰ تومان
Tuner-fitness-log.jpg
۵۵ دوچرخه ثابت دی کی سیتی RK50MAA
۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان
dk-city-log.jpg
۵۶ دوچرخه اسپنینگ تایتان فیتنس ۵۰۷۵
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
titan-logo-ne.jpg
۵۷ دوچرخه ثابت Hammer Cardio XTR
۲,۱۱۵,۵۰۰ تومان
hammer-log.jpg
۵۸ دوچرخه ثابت ایستاده Vmax 6380U AT
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
vmax.jpg
۵۹ اسکی فضایی Vmax 6380D AT
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
vmax.jpg
۶۰ اسکی فضایی بادی اسکالپچر BE 7260G
۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
bod.jpg
۶۱ اسکی فضایی jkexer nuwave 2130A
۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان
j.jpg
۶۲ دوچرخه ثابت Reebok GB40
۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
reebok-log.jpg
۶۳ دوچرخه ثابت نشسته Vmax 6380R AT
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
vmax.jpg
۶۴ دوچرخه ثابت آبی بلبرینگی
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
robimax.jpg
۶۵ دوچرخه اسپینینگ jkexer fitlux 3927
۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان
j.jpg
۶۶ اسکی فضایی Reebok GX40
۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
reebok-log.jpg
۶۷ دوچرخه ثابت jkexer fitlux 5000
۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان
j.jpg
۶۸ استپر OTO flabelos curve
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
oto-bodycar.jpg
۶۹ دوچرخه ثابت پروتئوس TRIO V5
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
proteu.jpg
۷۰ دوچرخه اسپینینگ Yowza PQ880
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
yowza-log.jpg
۷۱ دوچرخه ثابت jkexer fitlux 5100
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
j.jpg
۷۲ دوچرخه اسپینینگ باشگاهی Sole SB700
۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
sole.jpg
۷۳ اسکی فضایی jkexer fitlux 5200
۴,۰۷۰,۰۰۰ تومان
j.jpg
۷۴ استپر jkexer fitlux 6000
۴,۲۴۰,۰۰۰ تومان
j.jpg
۷۵ اسکی فضایی Professional XE330B
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
professional-log.jpg
۷۶ دوچرخه ثابت پروتئوس TRIO R5
۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
proteu.jpg
۷۷ دوچرخه اسپینینگ Tomahawk IC2
۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
tomahawk-log.jpg
۷۸ دوچرخه اسپینینگ Tomahawk IC3
۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
tomahawk-log.jpg
۷۹ دوچرخه اسپینینگ Tomahawk IC4
۸,۶۲۵,۰۰۰ تومان
tomahawk-log.jpg
اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است