هیچ می دانی فرصتی که از آن بهره نمی گیری ،آرزوی دیگران است.(جک لندن)
خوش آمدید - امروز : چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶
خانه » آموزش مکانیک خودرو » رفع ایراد کپ کردن در پژو ۴۰۵ و پارس و سمند با EMS SSAT

رفع ایراد کپ کردن در پژو ۴۰۵ و پارس و سمند با EMS SSAT

رفع ایراد کپ کردن در پژو ۴۰۵ و پارس و سمند با EMS SSAT

کپ کردن سمند ،مشکلات ecu ssat ،ایسیو ssat ،آپدیت ecu ssat ، تنبل شدن ماشین ،ای سی یو ssat ،کپ کردن موتور پراید ،کپ کردن ۲۰۶ تیپ ۲ ،کپ کردن پژو ۴۰۵ و پارس و سمند SSAt

کپ کردن پژو ۴۰۵ و پارس و سمند SSAT

رفع ایراد کپ کردن در پژو ۴۰۵ و پارس و سمند با EMS SSAT

ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯿﻬﺎی ﻣﺠﺎز ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﻮدرو ﭘﮋو ۴۰۵ و ﭘﺎرس و ﺳـﻤﻨﺪ ﺑـﺎ ﻣﻮﺗـﻮر XU7 SSAT ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺳﻮز و ﯾﺎ دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ۹۴/۰۳/۰۱ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﺮادات ذﯾﻞ:
۱- ﮐﭗ ﮐﺮدن ﺑﺼﻮرت ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در دﻧﺪه ﯾﮏ و دو ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺘﺎﺑﮕﯿﺮی
۲- روﺷﻦ ﺑﻮدن ﭼﺮاغ Check Engine و درج ﺧﻄﺎی ﺳﻨﺴﻮر اﮐﺴﯿﮋن (UpStream Oxygen sensor-Malfunction) ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ اﻗﺪام ﮔﺮدد:

۱- اﺑﺘﺪا ﻧﻮع ﺳﻨﺴﻮر اﮐﺴﯿﮋن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺧﻮدرو ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد.

 

سنسور اکسیژن Bosch رفع ایراد کپ کردن در پژو 405 و پارس و سمند با EMS SSAT
سنسور اکسیژن SSAT رفع ایراد کپ کردن در پژو 405 و پارس و سمند با EMS SSAT

 

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺴﻮر اﮐﺴﯿﮋن از ﻧﻮع Bosch ﺑﺮ روی ﺧﻮدرو ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﻧﻮع SSAT ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻓﻨﯽ ۰۹۲۰۹۰۳۸ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﺮدد.
۲- از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎه اﯾﮑﻮدﯾﺎگ ۸.۹۶ ورژن اﻗﺪام ﺑﻪ داﻧﻠﻮدﯾﻨﮓ ECU از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻮی Engine ﮔﺮدد.

رفع ایراد کپ کردن در پژو 405 و پارس و سمند با EMS SSAT۳- ﺑﻌﺪ از داﻧﻠﻮدﯾﻨﮓ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻮی Identification اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل Calibration Number ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول زﯾﺮ ﮔﺮدد:

رفع ایراد کپ کردن در پژو 405 و پارس و سمند با EMS SSAT

نوع خودرو ورژن ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار Calibration Number(ﺑﻌﺪ از داﻧﻠﻮدﯾﻨﮓ) ورژن ﻗﺒﻠﯽ
ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺳﻮز XU7 X4GI2P06 X4GI2P017
دوگانه سوز XU7 X4CI1P05 X4GI2P06

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ
۱- ﺳﻨﺴﻮر اﮐﺴﯿﮋن Bosch ﺑﺎ Calibration Number ﺑﻪ ﺷﻤﺎره X4GI2P017 ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﺮاد ﮐﭗ ﮐﺮدن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺳﻨﺴﻮر اﮐﺴﯿﮋن و داﻧﻠﻮدﯾﻨﮓ ECU ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ.
۲- اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر XU7 ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ و دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز ﺑﺎ EMS SSAT از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ۹۴/۰۳/۰۱ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﯾﺮاد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ در ﺧﻮدروﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ۹۴/۰۳/۰۱ ﺑﺮوز ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.

برگرفته از اطلاعیه فنی شرکت ایران خودرو

امتیاز 1.00 ( 1 رای )
اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است