گفتگو با خردمندان و دانشوران ، پاداشی کمیاب است.
خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
خانه » آموزش مکانیک خودرو » آموزش رفع ایراد کپ کردن در پژو ۴۰۵ و پارس و سمند با EMS SSAT
آموزش رفع ایراد کپ کردن در پژو ۴۰۵ و پارس و سمند با EMS SSAT

آموزش رفع ایراد کپ کردن در پژو ۴۰۵ و پارس و سمند با EMS SSAT

کپ کردن سمند ،مشکلات ecu ssat ،ایسیو ssat ،آپدیت ecu ssat ، تنبل شدن ماشین ،ای سی یو ssat ،کپ کردن موتور پراید ،کپ کردن ۲۰۶ تیپ ۲ ،کپ کردن پژو ۴۰۵ و پارس و سمند SSAt

کپ کردن پژو ۴۰۵ و پارس و سمند SSAT

رفع ایراد کپ کردن در پژو ۴۰۵ و پارس و سمند با EMS SSAT

ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯿﻬﺎی ﻣﺠﺎز ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﻮدرو ﭘﮋو ۴۰۵ و ﭘﺎرس و ﺳـﻤﻨﺪ ﺑـﺎ ﻣﻮﺗـﻮر XU7 SSAT ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺳﻮز و ﯾﺎ دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ۹۴/۰۳/۰۱ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﺮادات ذﯾﻞ:
۱- ﮐﭗ ﮐﺮدن ﺑﺼﻮرت ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در دﻧﺪه ﯾﮏ و دو ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺘﺎﺑﮕﯿﺮی
۲- روﺷﻦ ﺑﻮدن ﭼﺮاغ Check Engine و درج ﺧﻄﺎی ﺳﻨﺴﻮر اﮐﺴﯿﮋن (UpStream Oxygen sensor-Malfunction) ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ اﻗﺪام ﮔﺮدد:

۱- اﺑﺘﺪا ﻧﻮع ﺳﻨﺴﻮر اﮐﺴﯿﮋن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺧﻮدرو ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد.

 

سنسور اکسیژن Bosch
سنسور اکسیژن SSAT

 

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺴﻮر اﮐﺴﯿﮋن از ﻧﻮع Bosch ﺑﺮ روی ﺧﻮدرو ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﻧﻮع SSAT ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻓﻨﯽ ۰۹۲۰۹۰۳۸ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﺮدد.
۲- از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎه اﯾﮑﻮدﯾﺎگ ۸.۹۶ ورژن اﻗﺪام ﺑﻪ داﻧﻠﻮدﯾﻨﮓ ECU از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻮی Engine ﮔﺮدد.

۳- ﺑﻌﺪ از داﻧﻠﻮدﯾﻨﮓ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻮی Identification اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل Calibration Number ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول زﯾﺮ ﮔﺮدد:

نوع خودرو ورژن ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار Calibration Number(ﺑﻌﺪ از داﻧﻠﻮدﯾﻨﮓ) ورژن ﻗﺒﻠﯽ
ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺳﻮز XU7 X4GI2P06 X4GI2P017
دوگانه سوز XU7 X4CI1P05 X4GI2P06

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ
۱- ﺳﻨﺴﻮر اﮐﺴﯿﮋن Bosch ﺑﺎ Calibration Number ﺑﻪ ﺷﻤﺎره X4GI2P017 ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﺮاد ﮐﭗ ﮐﺮدن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺳﻨﺴﻮر اﮐﺴﯿﮋن و داﻧﻠﻮدﯾﻨﮓ ECU ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ.
۲- اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر XU7 ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ و دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز ﺑﺎ EMS SSAT از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ۹۴/۰۳/۰۱ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﯾﺮاد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ در ﺧﻮدروﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ۹۴/۰۳/۰۱ ﺑﺮوز ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.

برگرفته از اطلاعیه فنی شرکت ایران خودرو

امتیاز 1.00 ( 1 رای )
اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است