هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد.
خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷
خانه » آموزش مکانیک خودرو » آموزش نحوه دانلود سمند با آیکودیاگ IKCO Diag +تصاویر
آموزش نحوه دانلود سمند با آیکودیاگ IKCO Diag +تصاویر

آموزش نحوه دانلود سمند با آیکودیاگ IKCO Diag +تصاویر

دانلود برنامه ایکو دیاگ ،ایکو دیاگ ایران خودرو ،اخرین ورژن ایکو دیاگ ،دانلود سمند با آیکو دیاگ, DOWNLOAD SAMAND, دانلود پارس , اطلاعیه های فنی خودرو, اطلاعیه فنی ایران خودرو, تعریف کلید.

دانلود سمند با آیکودیاگ

دانلود سمند با IKCO Diag

۱- ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر ﻋﯿﺐ ﯾﺎب دﺳﺘﮕﺎه IKCO DIAGE را ﺑﻪ ﺧﻮدرو ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
۲- ﺳﻮﺋﯿﭻ ﺧﻮدر را در ﺣﺎﻟﺖ ON ﻗﺮار دﻫﯿد.
۳- ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪن ﻟﯿﻨﮏ ، ﺑﺮ روی دﮐﻤﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

 

1

 

۴- ﭘﺲ از ﺑﺎز ﺷﺪن ﭘﻨﺠﺮه ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﻤﻨﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

 

 

۵- ﭘﺲ از ﺑﺎز ﺷﺪن ﭘﻨﺠﺮه ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮﺗﻮر را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

 

3

 

۶- ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ Bifuel BOSCH ME7.4.9 NG IMMO ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

 

 

۷- در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﻨﺠﺮه ذﯾﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ECU از ﻧﻮع ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ECU داﻧﻠﻮد ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ OK را ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ داﻧﻠﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

5

 

۸- ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻧﻮع ﻧﺴﺨﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻣﻮﺟﻮد در ECU ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﻨﺠﺮه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

 

۹- اﮔﺮ در ﻗﺴﻤﺖ System supplier ECU software number ارﻗﺎم ۱۰۳۷۵۱۷۹۴۵ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻧﺴﺨﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ و ECU ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﻧﻠﻮد ﻧﺪارد.

 

7

 

۱۰- اﮔﺮ در ﻗﺴﻤﺖ System supplier ECU software number ارﻗﺎم ۱۰۳۷۵۱۱۶۲۷ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻧﺴﺨﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ و ECU ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﻧﻠﻮد دارد ﻟﺬا ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم داﻧﻠﻮد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی اﻗﺪام ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

 

8۱۱- ﺑﻌﺪ از ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﻗﺴﻤﺖ اﺷﺎره ﺷﺪه در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره ﻫﺸﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

9

 

۱۲- ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﺎزده ، ﭘﻨﺠﺮه ذﯾﻞ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻬﺖ داﻧﻠﻮد ECU ﮔﺰﯾﻨﻪ ( ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﯾﯽ ﺳﯽ ﯾﻮ ) را ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

 

10۱۳- ﺑﻌﺪ از ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﯾﯽ ﺳﯽ ﯾﻮ ﭘﯿﻐﺎم ذﯾﻞ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﻧﺠﺎم داﻧﻠﻮد ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻟﻐﺖ Yes را ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

11

 

۱۴- اﮔﺮ در زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ داﻧﻠﻮد اﺟﺮا ﺷﻮد آﯾﮑﻮن ذﯾﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﺧﺘﻼل در دﺳﺘﮕﺎه IKCODIAG ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﺑﻮدنﮐﺎﺑﻞ دﯾﺎگ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم داﻧﻠﻮد دو ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ۴ ﭘﺮوﺳﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ Ok ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ : در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ اﻧﺠﺎم داﻧﻠﻮد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﺷﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ۴ ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺠﺪداً اﻗﺪام ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﻧﺠﺎم داﻧﻠﻮد ﮐﺎﻣﻼً ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

 

12

 

۱۵- زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم داﻧﻠﻮد ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ذﯾﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻟﺬا اﻗﺪام ﺑﻪ OFF ﻧﻤﻮدن ﺳﻮﺋﯿﭻ و ON ﻧﻤﻮدن ﻣﺠﺪد ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ OK را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

 

13

 

۱۶- ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم داﻧﻠﻮد دو ﻣﺮﺗﺒﻪ آﯾﺘﻤﻬﺎی ۴ ، ۵ ، ۶ را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮه ای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ذﯾﻞ ﺑﺎز ﺷﻮد آﻧﮕﺎه ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

 

14

 

۱۷- اﮔﺮ در ﻗﺴﻤﺖ System supplier ECU software number ارﻗﺎم ۱۰۳۷۵۱۷۹۴۵ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻧﺴﺨﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ داﻧﻠﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

15

ﻧﮑﺘﻪ ۱:

ﺑﻌﺪ از روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن ﺧﻮدرو ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺗﻮر و ﻗﻄﻌﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﯽ ( در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺎز و ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﺼﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺼﻮرت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﺸﻮد ) و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد داﻧﻠﻮد ECU ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﺮاﺣﻞ داﻧﻠﻮد را دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ

ﻧﮑﺘﻪ ۲:

ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ داﻧﻠﻮد ECU ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﻮدرو را ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﺳﻮﺋﯿﭻ را ON ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺨﺰن ﺑﻪ ECU را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

 

برگرفته از اطلاعیه فنی شرکت ایران خودرو

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است