کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید.
خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷
خانه » آموزش مکانیک خودرو » بررسی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر ﺑﺎد ﺗﺎﯾﺮ TPMS رنو کپچر CAPTUR
بررسی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر ﺑﺎد ﺗﺎﯾﺮ TPMS رنو کپچر CAPTUR

بررسی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر ﺑﺎد ﺗﺎﯾﺮ TPMS رنو کپچر CAPTUR

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر ﺑﺎد ﺗﺎﯾﺮ TPMS رنو CAPTUR

ﺑﻪ اﻃﻼع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪگی ﻫﺎی ﻣﺠﺎز می رﺳﺎﻧﺪ، ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺧﻮدروی ﮐﭙﭽﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر ﺑﺎد ﺗﺎﯾﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ و روش ﻋﯿﺐ ﯾﺎبی آن ﺑﺸﺮح زﯾﺮ می ﺑﺎﺷﺪ:
ﺳﯿﺴﺘﻢ TPMS ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﺸﺪار ﻓﺸﺎر ﺑﺎد ﺗﺎﯾﺮ می ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی ۴۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر میﮐﻨﺪ و ﻓﺸﺎر ﺑﺎد ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮده و در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﻓﺖ ﻓﺸﺎر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﭘﻨﻞ آﻣﭙﺮ ﺑﻪ راﻧﻨﺪه ﻫﺸﺪار می دﻫﺪ.

ﻣﻔﮭﻮم ھﺸﺪار ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎﯾﺮ

ﺣﺎﻟﺖ اول (ﮐﻢ ﺑﺎدی ﺧﻔﯿﻒ): ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ  1 ﺑﺼﻮرت داﺋﻢ روﺷﻦ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﯿﻐﺎم learning tyre pressure در ﭘﺸﺖ آﻣﭙﺮ، در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﮐﻤﺘﺮ از %۲۰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺮﺟﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺸﺎر ﺑﺎد ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ و راﻧﻨﺪگی ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی ۴۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ درﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ۵ دﻗﯿﻘﻪ ﭼﺮاغ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﺎﻣﻮش می ﺷﻮد.

ﺣﺎﻟﺖ دوم (ﮐﻢ ﺑﺎدی زﯾﺎد): ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی 1 و 3 ﺑﻄﻮر داﺋﻢ روﺷﻦ و ﺻﺪای ﺑﯿﭗ ﺷﻨﯿﺪه می ﺷﻮد. در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺗﺎ ۳۰% ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺮﺟﻊ  ﺷﺪه و می ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﺗﺎﯾﺮ ﻣﻌﯿﻮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ آن اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.

ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم ( ﺧﺮاﺑی):ﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ۷۰ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭼﺸﻤﮏ می زﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻋﻼﻣﺖ آﭼﺎر 2 داﺋﻢ روﺷﻦ می ﻣﺎﻧﺪ. دراﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﺮابی ﺳﻨﺴﻮر ﻓﺸﺎر ﺗﺎﯾﺮ و ﯾﺎ ﻧﺒﻮد آن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ می ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻨﺴﻮر ﻣﻌﯿﻮب را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﻮد.

روش رﯾﺴﺖ ﻧﻤﻮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ TPMS :

درﻫﻨﮕﺎم ﺟﺎﺑﺠﺎﯾی ﭼﺮﺧﻬﺎی ﺟﻠﻮ ﺑﺎ ﻋﻘﺐ ﯾﺎ ﭘﺮﺑﺎدی ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم راﻧﻨﺪگی درﺑﺰرﮔﺮاﻫﻬﺎی ﺧﺎرج ﺷﻬﺮﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از روﺷﻦ ﺷﺪن ﭼﺮاغ ﻫﺸﺪار ﺗﺎﯾﺮ، میﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﯾﺴﺖ ﻧﻤﻮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.

اﺑﺘﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎد ﭼﺮﺧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ روی در ﺳﻤﺖ راﻧﻨﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﯾﮑی از ﺷﺎسیﻫﺎی ﺳﺮدﺳﺘﻪ ﺑﺮف ﭘﺎک ﮐﻦ 4 را ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮالی ﻓﺸﺎردﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﻐﺎم  learning tyre pressure در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﻨﻞ آﻣﭙﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن و ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﻤﺘﺪ ﯾکی از ﺷﺎسی ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ۵ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭘﯿﻐﺎم tyre pressure programming begun ﻇﺎﻫﺮ می ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ۴۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ راﻧﻨﺪﮔی ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺬﮐﺮ: ﯾﺎدآور می ﮔﺮدد درﺻﻮرت ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺗﺎﯾﺮﻫﺎی ﻓﺼلی (زﻣﺴﺘﺎنی/ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنی) میﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه clip نسبت ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻮی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در UCH اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.

برگرفته از اطلاعیه فنی شرکت ایران خودرو

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است