هر روز، روزي است كه هست و هرگز در جهان روزهاي هم شكلي وجود نداشته است.
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
خانه » آموزش مکانیک خودرو » اطلاعیه فنی برای رفع ایراد شیشه بالابر پراید + تصاویر
اطلاعیه فنی برای رفع ایراد شیشه بالابر پراید + تصاویر

اطلاعیه فنی برای رفع ایراد شیشه بالابر پراید + تصاویر

موتور بالابر شیشه پراید ،روش تعمیر شیشه بالابر پراید ،رله شیشه بالابر پراید ،آموزش تعویض شیشه بالابر پراید ،روش تعویض سیم شیشه بالابر پراید ،تعویض موتور شیشه بالابر پراید ،نحوه تعویض شیشه بالابر پراید ،شیشه بالابر دستی پراید
برطرف نمودن ایرادات عملکردی مجموعه شیشه بالابر برقی  گروه X100

رفع ایراد شیشه بالابر پراید ، آموزش مکانیک و برق خودرو ، تعمیرات تخصصی پراید ، اطلاعیه فنی سایپا ، خدمات فنی خودرو ، مجله خودرو کارستان ، آموزشگاه های مکانیکی در تهران ، تعمیر شیشه بالابر پراید، گیر کردن شیشه بالابر خودرو

در ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﺎﻳﭙﺎ X100  ﺑﺎ اﻳﺮاد در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻴﺸﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮ ﺑﺮﻗﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻳﺮادات ﻛﻠﻪ ﻛﺮدن و ﮔﻴﺮﻛﺮدن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ، ﻣﻘﺘﻀﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﻠﻜﺮدی ، ﻣﺮاﺣﻞ ذﻳﻞ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮده و از ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻴﺸﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ . ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ رﻓﻊ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻴﺸﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮ، ﻛﻤﺎﻓﻲ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻗﻄﻌﺎت در ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎﻫﻬﺎ در دوره ﮔﺎراﻧﺘﻲ” ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺪ ”  PDX100TI1J/1/1 در ﻗﺴﻤﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﻓﻨﻲ ( ﺑﺨﺶ ﺑﺪﻧﻪ ) در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻨﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.

 

امتیاز 3.00 ( 1 رای )
اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است