عشق، فراموش كردن خود در وجود كسی است كه همیشه و در همه حال ما را به یاد دارد.
خوش آمدید - امروز : جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷
خانه » آموزش مکانیک خودرو » دستورالعمل بازدید ،تعویض و تعمیر مجموعه پمپ ترمز ABS تیبا
دستورالعمل بازدید ،تعویض و تعمیر مجموعه پمپ ترمز ABS تیبا

دستورالعمل بازدید ،تعویض و تعمیر مجموعه پمپ ترمز ABS تیبا

پمپ ترمز پراید ،هواگیری ترمز abs ،قیمت سیلندر ترمز تیبا ،علائم خرابی پمپ ترمز ،علل چوب شدن ترمز abs ،لوازم پمپ ترمز تیبا ،فشار شکن ترمز پراید

پمپ ترمز ABS تیبا
 پمپ ترمز ABS تیبا  علائم خرابی پمپ ABS تیبا  رفع ایراد ABS  بوستر ترمز تیبا  اطلاعیه فنی خودرو  هواگیری ترمز abs  علائم خرابی پمپ ترمز  دلایل ضعیف بودن ترمز  تعمیرات تخصصی تیبا
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻤﭗ و ﺑﻮﺳﺘﺮ ﺗﺮﻣﺰ در ﺧﻮدروﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﺰوم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد اﻳﻤنی در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻴﺐ ﻳﺎبی و ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻗﻄﻌـﺎت ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪگی ﻫﺎی ﻣﺠﺎز می رﺳﺎﻧﺪ ؛ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﻮدروﻫایی ﻛﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺷﻤﺎره ﺷﺎسی آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪگی ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻋـﻼم می ﮔﺮدد ، می ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻤﭗ و ﺑﻮﺳﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﻛﻨﺘﺮل و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﺮ روی ﻗﻄﻌﻪ ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ و ﻳﺎ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ذﻳﻞ اﻗﺪام ﮔﺮدد.

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است