ارزش انسان به افکار و باورهای اوست
خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
خانه » آموزش مکانیک خودرو » دلایل عدم نمایش صحیح آمپر بنزین رانا ،پژو ۲۰۶ ،پارس دوگانه سوز و پژو ۴۰۵
دلایل عدم نمایش صحیح آمپر بنزین رانا ،پژو ۲۰۶ ،پارس دوگانه سوز و پژو ۴۰۵

دلایل عدم نمایش صحیح آمپر بنزین رانا ،پژو ۲۰۶ ،پارس دوگانه سوز و پژو ۴۰۵

اطلاعیه فنی ایران خودرو ،فرمول محاسبه مصرف سوخت خودرو ،دلایل زیاد شدن مصرف سوخت ،مصرف بنزین در حالت ایستاده ،کاهش مصرف سوخت پژو پارس ،عدم نمایش صحیح آمپر بنزین ،علت مصرف سوخت زیاد ۴۰۵

 مشکلات پشت آمپر رانا  تعمیرات تخصصی رانا  عدم نمایش آمپر بنزین رانا  عدم نمایش آمپر بنزین 405  اطلاعیه فنی ایران خودرو  آموزش مکانیک و برق خودرو  عدم نمایش صحیح بنزین پژو پارس  تعمیر پشت آمپر پژو  دلایل زیاد شدن مصرف سوخت
ﻋﺪم ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻨﺰﯾﻦ(ایراد ﻣﻮنتاژ ﮐﺎنکتورECU راﻧﺎ و ۲۰۶ اﮐﻮﻣﺎﮐﺲ)ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ، اﺧﯿﺮاً در ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮدروﻫﺎی راﻧﺎ و ۲۰۶ ﻓﺎز ﯾﮏ ، اﯾﺮاد ﻋﺪم ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻘﺪار ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﺟﻠﻮآﻣﭙﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﺮاد در دو ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ:
۱- درﺻﻮرتیکه ﻧﺴﺨﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﻮد ICN ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ۳۷۳ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
۲- در ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن ﻧﺴﺨﻪ ICN ، ﻧﺤﻮه ﻣﻮﻧﺘﺎژ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر ECU ﻣﻮﺗﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز اﯾﻦ اﯾﺮاد ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا دﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺪا ﮐﺮدن و ﻧﺼﺐ ﻣﺠﺪد ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر ECU ﺣﺘﻤﺎً ﻣﻮارد زﯾﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد:- ﻗﺒﻞ  از ﺟﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر ECU ﻣﻮﺗﻮر، اﺑﺘﺪا ﺳﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﺟﺪا ﮔﺮدد و ﭘﺲ از آن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر ECU ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
– ﺣﺘﻤﺎً در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ ﻣﺠﺪد ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر ECU از ﺟﺪا ﺑﻮدن ﺳﺮﺑﺎﺗﺮی اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر ECU ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺻﻞ ﮐﺮدن ﺳﺮﺑﺎﺗﺮی اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
– در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻘﺪار ﺑﻨﺰﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪه ، ﯾﮏ ﺑﺎر ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺪا ﮐﺮدن و ﻧﺼﺐ ﻣﺠﺪد ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر ECU  ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻻ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است