لباس قدیمی را بپوشید ولی کتاب نو بخرید.
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
خانه » آموزش مکانیک خودرو » علت بالا رفتن دور موتور پراید چیست ؟
علت بالا رفتن دور موتور پراید چیست ؟

علت بالا رفتن دور موتور پراید چیست ؟

بالا رفتن دور موتور پراید

ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دور ﻣﻮﺗﻮر X100 (اﺗﺼﺎﻟﯽ ﺳﯿﻢ ﺳﻮییچ ﻓﺸﺎر ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺪنه)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺺ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دور ﻣﻮﺗﻮر ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ، اﺗﺼﺎل ﺑﺪنه ﺷﺪن ﺳﯿﻢ ﻓﺸﺎر ﻓﺮﻣﺎن ﻫﯿﺪرولیک دردﺳﺘﻪ ﺳﯿﻢ اﺻلی در ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺪون ﻓﺮﻣﺎن ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ علت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن اﯾﺮاد ﻓﻮق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﯽ زﯾﻤﻨﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دور ﻣﻮﺗﻮر در حاﻟﺖ دور آرام وﻧﻮﺳﺎن دور ﻣﻮﺗﻮر می ﮔﺮدد و در ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰبه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﯽ وﻟﻮ ﺑﺎﻋﺚ روﺷﻦ ﺷﺪن ﭼﺮاغ ﻋﯿﺐ ﯾﺎب ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﮐﺪ ﺧﻄﺎی ۱۵۳۰ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دور ﻣﻮﺗﻮر در ﺣﺎﻟﺖ دور آرام ﻣﯽ ﮔردد ، ﻟﺬا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﯿﻢ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺻﻮرت آﺳﯿﺐ دﯾﺪن آن در اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﺴﻤﻪ ﮐﻮﻟﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ آن اﻗﺪام و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﺗﺼﺎل ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺮ ﺳﯿﻨﯽ ﺟﻠﻮ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﯽ ، ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﮐﺎرﮐﺮد و ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﮔﺎراﻧﺘﯽ را به اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎیید.ﻻزم ﺑﺬﮐﺮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾندﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ ﺟﻬﺖ پیشگیری در ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه آزاد ﺑﻮدن ﮐﺎﻧﮑﺸﻦ ﺳﯿﻢ ﻓﺸﺎر ﻓﺮﻣﺎن ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ در دﺳﺘﻪ ﺳﯿﻢ اﺻﻠﯽ ( ﺟﻠﻮ ) در ﺧﻮدرویی ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮﻣﺎن ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﻧﺪارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ مهار ﺳﯿﻢ ﻣﺬﮐﻮر در زﯾﺮ ﺳﯿﻨﯽ ﺟﻠﻮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
 علت بالا رفتن دور موتور پراید تعمیرات تخصصی پراید آموزش مکانیک و برق خودرو نوسان دور موتور پراید دلایل گاز خوردن پراید معایب پراید چیست آموزش عیب یابی ماشین
اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است