حوادث چون روزها سپری می شوند.
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
خانه » آموزش مکانیک خودرو » جدول اجرت خدمات صافکاری ونقاشی خودروی بی ام و
جدول اجرت خدمات صافکاری ونقاشی خودروی بی ام و

جدول اجرت خدمات صافکاری ونقاشی خودروی بی ام و

لیست قیمت و اجرت خدمات صافکاری و نقاشی خودرو  بی ام و در تعمیرگاه/ دی ۹۵
قیمتها به ریال است

اجرت نقاشی درب های  بی ام و (هر لنگه ) ۲,۴۴۲,۰۰۰
اجرت لکه گیری دربهای بی ام و ( هر لنگه کامل ) ۱,۳۲۰,۰۰۰
اجرت خط و خش گیری دربهای  بی ام و (هر لنگه کامل) ۹۲۴,۰۰۰
اجرت نقاشی درب های  بی ام و از زه به پائین ۹۲۴,۰۰۰
اجرت لکه گیری دربهای  بی ام و از زه به پایین ۵۶۱,۰۰۰
اجرت خط و خش گیری درب های بی ام و از زه به پائین ۳۶۳,۰۰۰
اجرت نقاشی درب های بی ام و از زه به بالا ۱,۳۲۰,۰۰۰
اجرت لکه گیری دربهای  بی ام و از زه به بالا ۹۲۴,۰۰۰
اجرت خط و خش گیری درب های  بی ام و از زه به بالا ۵۶۱,۰۰۰
اجرت نقاشی درب های  بی ام وداخل درب ۵۶۱,۰۰۰
اجرت تعویض دربهای بی ام و ( هر لنگه ) ۸۲۵,۰۰۰
اجرت نقاشی گلگیرهای جلو  بی ام و (هر طرف کامل) ۱,۹۱۴,۰۰۰
اجرت لکه گیری گلگیرهای جلو  بی ام و (هرطرف کامل) ۸۹۱,۰۰۰
اجرت خط و خش گیری گلگیر های  بی ام وجلو (هرطرف کامل) ۷۰۹,۵۰۰
اجرت تعویض گلگیرهای جلو  بی ام و (هرطرف ) ۷۷۵,۵۰۰
اجرت نقاشی گلگیرهای عقب  بی ام ومعمولی (هرطرف کامل) ۱,۸۱۵,۰۰۰
اجرت لکه گیری گلگیرهای عقب  بی ام ومعمولی (هرطرف کامل) ۷۹۲,۰۰۰
اجرت خط و خش گلگیرهای عقب  بی ام ومعمولی (هرطرف کامل) ۵۹۴,۰۰۰
اجرت تعویض گلگیر های عقب بی ام و معمولی (هرطرف) ۱,۶۵۰,۰۰۰
اجرت نقاشی گلگیرهای عقب  بی ام وSD (هرطرف کامل) ۲,۱۴۵,۰۰۰
اجرت لکه گیری گلگیرهای عقب  بی ام وSD (هرطرف کامل) ۱,۱۸۸,۰۰۰
اجرت خط و خش گیری گلگیرهای عقب  بی ام وSD (هرطرف کامل) ۸۲۵,۰۰۰
اجرت تعویض گلگیر های عقب بی ام وSD (هرطرف ) ۱,۸۱۵,۰۰۰
اجرت نقاشی درب موتور بی ام و زیر و رو ( دو طرف ) ۳,۰۳۶,۰۰۰
اجرت نقاشی درب موتور صافکاری شده  بی ام ویک طرف ۲,۳۱۰,۰۰۰
اجرت لکه گیری درب موتور  بی ام و فقط یک طرف ۱,۶۵۰,۰۰۰
اجرت خط و خش گیری درب موتور  بی ام و فقط یک طرف ۱,۱۵۵,۰۰۰
اجرت نقاشی درب اتاق بار  بی ام و معمولی ( پشت و رو) ۲,۵۰۸,۰۰۰
اجرت نقاشی درب اتاق بار صافکاری شده  بی ام ومعمولی فقط یک طرف ۱,۹۱۴,۰۰۰
اجرت نقاشی درب صندوق عقب  بی ام وSD ( دو طرف) ۲,۸۳۸,۰۰۰
اجرت نقاشی درب صندوق عقب صافکاری شده  بی ام وSD فقط یک طرف ۲,۲۴۴,۰۰۰
اجرت لکه گیری درب اتاق بار  بی ام و معمولی یک طرف ۱,۵۸۴,۰۰۰
اجرت لکه گیری درب صندوق عقب  بی ام وSD یک طرف ۱,۷۴۹,۰۰۰
اجرت خط و خش گیری درب اتاق بار بی ام و معمولی فقط یک طرف ۱,۰۵۶,۰۰۰
اجرت خط و خش گیری درب صندوق عقب  بی ام وSD فقط یک طرف ۱,۱۵۵,۰۰۰
اجرت نقاشی زیر درب موتور  بی ام و ۷۹۲,۰۰۰
اجرت نقاشی زیر درب صندوق عقب بی ام وSD 792,000
اجرت نقاشی پشت درب اتاق بار  بی ام و معمولی ۷۲۶,۰۰۰
اجرت تعویض درب موتور  بی ام و ۳۷۹,۵۰۰
اجرت تعویض درب صندوق عقب  بی ام وSD و درب اتاق بار  بی ام و معمولی ۳۷۹,۵۰۰
اجرت نقاشی رکاب  بی ام و کامل ( داخلی ، میانی ، بیرونی و تقویت رکاب جلو) ۱,۴۸۵,۰۰۰
اجرت تعویض رکاب  بی ام و کامل ( داخلی ، میانی ، بیرونی و تقویت رکاب جلو) ۱,۴۸۵,۰۰۰
اجرت نقاشی داخل موتور کامل  بی ام و ۲,۰۴۶,۰۰۰
اجرت نقاشی داخل صندوق عقب کامل  بی ام وSD با مومکاری ۲,۰۴۶,۰۰۰
اجرت نقاشی جلو پنجره  بی ام و ۵۹۴,۰۰۰
اجرت نقاشی سپرجلو یا عقب  بی ام و کامل ۱,۱۵۵,۰۰۰
اجرت نقاشی سقف صافکاری شده  بی ام وتا لبه های ستون و گلگیر ۲,۸۳۸,۰۰۰
اجرت تعویض سقف  بی ام و بطور کامل ۲,۴۷۵,۰۰۰
اجرت نقاشی قاب آئینه بی ام و ۲۴۷,۵۰۰
اجرت نقاشی اتاق  بی ام ومعمولی ( با آستر ) ۱۸,۸۱۰,۰۰۰
اجرت نقاشی اتاق  بی ام و معمولی ( بدون آستر ) ۲۲,۴۴۰,۰۰۰
اجرت نقاشی اتاق  بی ام وSD( با آستر ) ۲۰,۱۳۰,۰۰۰
اجرت نقاشی اتاق  بی ام وSD ( بدون آستر ) ۲۳,۷۶۰,۰۰۰
اجرت تعویض اتاق  بی ام و معمولی ۱۴,۸۵۰,۰۰۰
اجرت تعویض اتاق  بی ام وSD 15,840,000
اجرت نقاشی زیر باطری  بی ام و ۵۹۴,۰۰۰
اجرت تعویض کلاف کامل  بی ام و معمولی هرطرف ۶,۶۰۰,۰۰۰
اجرت نقاشی کلاف کامل بی ام و معمولی هرطرف ۳,۹۶۰,۰۰۰
اجرت تعویض کلاف کامل  بی ام وSD هرطرف ۷,۲۶۰,۰۰۰
اجرت نقاشی کلاف کامل بی ام وSD هرطرف ۴,۴۵۵,۰۰۰
اجرت تعویض نیم کلاف جانبی جلو با ستون وسط  بی ام و هرطرف ۳,۶۳۰,۰۰۰
اجرت نقاشی نیم کلاف جانبی جلو با ستون وسط  بی ام و هرطرف ۲,۳۱۰,۰۰۰
اجرت تعویض نیم کلاف جانبی جلو بدون ستون وسط  بی ام و هرطرف ۱,۹۸۰,۰۰۰
اجرت نقاشی نیم کلاف جانبی جلو بدون ستون وسط  بی ام و هرطرف ۱,۳۲۰,۰۰۰
اجرت تعویض سینی شاسی جلو بی ام و هرطرف ۲,۹۷۰,۰۰۰
اجرت نقاشی سینی شاسی جلو  بی ام و هرطرف ۱,۹۸۰,۰۰۰
اجرت تعویض سرشاسی جلو بی ام و هرطرف ۱,۹۸۰,۰۰۰
اجرت نقاشی سر شاسی جلو  بی ام و هرطرف ۱,۲۵۴,۰۰۰
اجرت تعویض سرشاسی عقب  بی ام و هرطرف ۱,۸۱۵,۰۰۰
اجرت نقاشی سرشاسی عقب بی ام و هرطرف ۱,۲۵۴,۰۰۰
اجرت شاسی کشی و تنظیم سرشاسی جلو  بی ام و هرطرف ۲,۱۴۵,۰۰۰
اجرت شاسی کشی و تنظیم سرشاسی عقب  بی ام وهرطرف ۲,۱۴۵,۰۰۰
اجرت تعویض دوبل گلگیرهای جلو  بی ام و هرطرف ۱,۴۵۲,۰۰۰
اجرت نقاشی دوبل گلگیرهای جلو  بی ام و هرطرف ۱,۰۵۶,۰۰۰
اجرت تعویض دوبل گلگیرهای عقب بی ام و معمولی ۱,۷۱۶,۰۰۰
اجرت نقاشی دوبل گلگیرهای عقب بی ام و معمولی ۹۹۰,۰۰۰
اجرت تعویض دوبل گلگیرهای عقب بی ام وSD 1,980,000
اجرت نقاشی دوبل گلگیرهای عقب بی ام وSD 1,155,000
اجرت تعویض سینی کفی عقب  بی ام و معمولی ۱,۶۵۰,۰۰۰
اجرت نقاشی سینی کفی عقب  بی ام و معمولی ۱,۳۲۰,۰۰۰
اجرت تعویض کفی صندوق عقب  بی ام وSD 1,980,000
اجرت نقاشی کفی صندوق عقب  بی ام وSD 1,650,000
اجرت جک کاری و تنظیم رکاب بی ام و هر طرف ۱,۳۲۰,۰۰۰
اجرت تعویض سینی عرضی سرشاسی جلو( رام زیررادیاتور)  بی ام و ۶۶۰,۰۰۰
اجرت نقاشی سینی عرضی سرشاسی جلو ( رام زیررادیاتور)  بی ام و ۴۹۵,۰۰۰
اجرت تعویض سینی زیر سپر عقب  بی ام و ۱,۱۵۵,۰۰۰
اجرت نقاشی سینی زیر سپر عقب  بی ام و ۶۶۰,۰۰۰
اجرت تعویض کف اتاق بی ام و ۴,۲۹۰,۰۰۰
اجرت نقاشی کف اتاق بی ام و ۲,۳۷۶,۰۰۰
اجرت تعویض تقویتهای سقف بی ام وکامل ( ۳عدد ) ۱,۶۵۰,۰۰۰

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است