عزیزانم هنگام نشستن, بزرگان و ریش سپیدان را بر خود مقدم بدانید.
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
خانه » آموزش مکانیک خودرو » جدول اجرت خدمات صافکاری ونقاشی مرسدس بنز
جدول اجرت خدمات صافکاری ونقاشی مرسدس بنز

جدول اجرت خدمات صافکاری ونقاشی مرسدس بنز

لیست قیمت و اجرت خدمات صافکاری و نقاشی خودروی مرسدس بنز در تعمیر گاه /دی ۹۵
قیمتها به ریال است


اجرت نقاشی درب های  مرسدس بنز (هر لنگه ) ۲,۴۴۲,۰۰۰
اجرت لکه گیری دربهای مرسدس بنز ( هر لنگه کامل ) ۱,۳۲۰,۰۰۰
اجرت خط و خش گیری دربهای  مرسدس بنز (هر لنگه کامل) ۹۲۴,۰۰۰
اجرت نقاشی درب های  مرسدس بنز از زه به پائین ۹۲۴,۰۰۰
اجرت لکه گیری دربهای  مرسدس بنز از زه به پایین ۵۶۱,۰۰۰
اجرت خط و خش گیری درب های مرسدس بنز از زه به پائین ۳۶۳,۰۰۰
اجرت نقاشی درب های مرسدس بنز از زه به بالا ۱,۳۲۰,۰۰۰
اجرت لکه گیری دربهای  مرسدس بنز از زه به بالا ۹۲۴,۰۰۰
اجرت خط و خش گیری درب های  مرسدس بنز از زه به بالا ۵۶۱,۰۰۰
اجرت نقاشی درب های  مرسدس بنزداخل درب ۵۶۱,۰۰۰
اجرت تعویض دربهای مرسدس بنز ( هر لنگه ) ۸۲۵,۰۰۰
اجرت نقاشی گلگیرهای جلو  مرسدس بنز (هر طرف کامل) ۱,۹۱۴,۰۰۰
اجرت لکه گیری گلگیرهای جلو  مرسدس بنز (هرطرف کامل) ۸۹۱,۰۰۰
اجرت خط و خش گیری گلگیر های  مرسدس بنزجلو (هرطرف کامل) ۷۰۹,۵۰۰
اجرت تعویض گلگیرهای جلو  مرسدس بنز (هرطرف ) ۷۷۵,۵۰۰
اجرت نقاشی گلگیرهای عقب  مرسدس بنزمعمولی (هرطرف کامل) ۱,۸۱۵,۰۰۰
اجرت لکه گیری گلگیرهای عقب  مرسدس بنزمعمولی (هرطرف کامل) ۷۹۲,۰۰۰
اجرت خط و خش گلگیرهای عقب  مرسدس بنزمعمولی (هرطرف کامل) ۵۹۴,۰۰۰
اجرت تعویض گلگیر های عقب مرسدس بنز معمولی (هرطرف) ۱,۶۵۰,۰۰۰
اجرت نقاشی گلگیرهای عقب  مرسدس بنزSD (هرطرف کامل) ۲,۱۴۵,۰۰۰
اجرت لکه گیری گلگیرهای عقب  مرسدس بنزSD (هرطرف کامل) ۱,۱۸۸,۰۰۰
اجرت خط و خش گیری گلگیرهای عقب  مرسدس بنزSD (هرطرف کامل) ۸۲۵,۰۰۰
اجرت تعویض گلگیر های عقب مرسدس بنزSD (هرطرف ) ۱,۸۱۵,۰۰۰
اجرت نقاشی درب موتور مرسدس بنز زیر و رو ( دو طرف ) ۳,۰۳۶,۰۰۰
اجرت نقاشی درب موتور صافکاری شده  مرسدس بنزیک طرف ۲,۳۱۰,۰۰۰
اجرت لکه گیری درب موتور  مرسدس بنز فقط یک طرف ۱,۶۵۰,۰۰۰
اجرت خط و خش گیری درب موتور  مرسدس بنز فقط یک طرف ۱,۱۵۵,۰۰۰
اجرت نقاشی درب اتاق بار  مرسدس بنز معمولی ( پشت و رو) ۲,۵۰۸,۰۰۰
اجرت نقاشی درب اتاق بار صافکاری شده  مرسدس بنزمعمولی فقط یک طرف ۱,۹۱۴,۰۰۰
اجرت نقاشی درب صندوق عقب  مرسدس بنزSD ( دو طرف) ۲,۸۳۸,۰۰۰
اجرت نقاشی درب صندوق عقب صافکاری شده  مرسدس بنزSD فقط یک طرف ۲,۲۴۴,۰۰۰
اجرت لکه گیری درب اتاق بار  مرسدس بنز معمولی یک طرف ۱,۵۸۴,۰۰۰
اجرت لکه گیری درب صندوق عقب  مرسدس بنزSD یک طرف ۱,۷۴۹,۰۰۰
اجرت خط و خش گیری درب اتاق بار مرسدس بنز معمولی فقط یک طرف ۱,۰۵۶,۰۰۰
اجرت خط و خش گیری درب صندوق عقب  مرسدس بنزSD فقط یک طرف ۱,۱۵۵,۰۰۰
اجرت نقاشی زیر درب موتور  مرسدس بنز ۷۹۲,۰۰۰
اجرت نقاشی زیر درب صندوق عقب مرسدس بنزSD 792,000
اجرت نقاشی پشت درب اتاق بار  مرسدس بنز معمولی ۷۲۶,۰۰۰
اجرت تعویض درب موتور  مرسدس بنز ۳۷۹,۵۰۰
اجرت تعویض درب صندوق عقب  مرسدس بنزSD و درب اتاق بار  مرسدس بنز معمولی ۳۷۹,۵۰۰
اجرت نقاشی رکاب  مرسدس بنز کامل ( داخلی ، میانی ، بیرونی و تقویت رکاب جلو) ۱,۴۸۵,۰۰۰
اجرت تعویض رکاب  مرسدس بنز کامل ( داخلی ، میانی ، بیرونی و تقویت رکاب جلو) ۱,۴۸۵,۰۰۰
اجرت نقاشی داخل موتور کامل  مرسدس بنز ۲,۰۴۶,۰۰۰
اجرت نقاشی داخل صندوق عقب کامل  مرسدس بنزSD با مومکاری ۲,۰۴۶,۰۰۰
اجرت نقاشی جلو پنجره  مرسدس بنز ۵۹۴,۰۰۰
اجرت نقاشی سپرجلو یا عقب  مرسدس بنز کامل ۱,۱۵۵,۰۰۰
اجرت نقاشی سقف صافکاری شده  مرسدس بنزتا لبه های ستون و گلگیر ۲,۸۳۸,۰۰۰
اجرت تعویض سقف  مرسدس بنز بطور کامل ۲,۴۷۵,۰۰۰
اجرت نقاشی قاب آئینه مرسدس بنز ۲۴۷,۵۰۰
اجرت نقاشی اتاق  مرسدس بنزمعمولی ( با آستر ) ۱۸,۸۱۰,۰۰۰
اجرت نقاشی اتاق  مرسدس بنز معمولی ( بدون آستر ) ۲۲,۴۴۰,۰۰۰
اجرت نقاشی اتاق  مرسدس بنزSD( با آستر ) ۲۰,۱۳۰,۰۰۰
اجرت نقاشی اتاق  مرسدس بنزSD ( بدون آستر ) ۲۳,۷۶۰,۰۰۰
اجرت تعویض اتاق  مرسدس بنز معمولی ۱۴,۸۵۰,۰۰۰
اجرت تعویض اتاق  مرسدس بنزSD 15,840,000
اجرت نقاشی زیر باطری  مرسدس بنز ۵۹۴,۰۰۰
اجرت تعویض کلاف کامل  مرسدس بنز معمولی هرطرف ۶,۶۰۰,۰۰۰
اجرت نقاشی کلاف کامل مرسدس بنز معمولی هرطرف ۳,۹۶۰,۰۰۰
اجرت تعویض کلاف کامل  مرسدس بنزSD هرطرف ۷,۲۶۰,۰۰۰
اجرت نقاشی کلاف کامل مرسدس بنزSD هرطرف ۴,۴۵۵,۰۰۰
اجرت تعویض نیم کلاف جانبی جلو با ستون وسط  مرسدس بنز هرطرف ۳,۶۳۰,۰۰۰
اجرت نقاشی نیم کلاف جانبی جلو با ستون وسط  مرسدس بنز هرطرف ۲,۳۱۰,۰۰۰
اجرت تعویض نیم کلاف جانبی جلو بدون ستون وسط  مرسدس بنز هرطرف ۱,۹۸۰,۰۰۰
اجرت نقاشی نیم کلاف جانبی جلو بدون ستون وسط  مرسدس بنز هرطرف ۱,۳۲۰,۰۰۰
اجرت تعویض سینی شاسی جلو مرسدس بنز هرطرف ۲,۹۷۰,۰۰۰
اجرت نقاشی سینی شاسی جلو  مرسدس بنز هرطرف ۱,۹۸۰,۰۰۰
اجرت تعویض سرشاسی جلو مرسدس بنز هرطرف ۱,۹۸۰,۰۰۰
اجرت نقاشی سر شاسی جلو  مرسدس بنز هرطرف ۱,۲۵۴,۰۰۰
اجرت تعویض سرشاسی عقب  مرسدس بنز هرطرف ۱,۸۱۵,۰۰۰
اجرت نقاشی سرشاسی عقب مرسدس بنز هرطرف ۱,۲۵۴,۰۰۰
اجرت شاسی کشی و تنظیم سرشاسی جلو  مرسدس بنز هرطرف ۲,۱۴۵,۰۰۰
اجرت شاسی کشی و تنظیم سرشاسی عقب  مرسدس بنزهرطرف ۲,۱۴۵,۰۰۰
اجرت تعویض دوبل گلگیرهای جلو  مرسدس بنز هرطرف ۱,۴۵۲,۰۰۰
اجرت نقاشی دوبل گلگیرهای جلو  مرسدس بنز هرطرف ۱,۰۵۶,۰۰۰
اجرت تعویض دوبل گلگیرهای عقب مرسدس بنز معمولی ۱,۷۱۶,۰۰۰
اجرت نقاشی دوبل گلگیرهای عقب مرسدس بنز معمولی ۹۹۰,۰۰۰
اجرت تعویض دوبل گلگیرهای عقب مرسدس بنزSD 1,980,000
اجرت نقاشی دوبل گلگیرهای عقب مرسدس بنزSD 1,155,000
اجرت تعویض سینی کفی عقب  مرسدس بنز معمولی ۱,۶۵۰,۰۰۰
اجرت نقاشی سینی کفی عقب  مرسدس بنز معمولی ۱,۳۲۰,۰۰۰
اجرت تعویض کفی صندوق عقب  مرسدس بنزSD 1,980,000
اجرت نقاشی کفی صندوق عقب  مرسدس بنزSD 1,650,000
اجرت جک کاری و تنظیم رکاب مرسدس بنز هر طرف ۱,۳۲۰,۰۰۰
اجرت تعویض سینی عرضی سرشاسی جلو( رام زیررادیاتور)  مرسدس بنز ۶۶۰,۰۰۰
اجرت نقاشی سینی عرضی سرشاسی جلو ( رام زیررادیاتور)  مرسدس بنز ۴۹۵,۰۰۰
اجرت تعویض سینی زیر سپر عقب  مرسدس بنز ۱,۱۵۵,۰۰۰
اجرت نقاشی سینی زیر سپر عقب  مرسدس بنز ۶۶۰,۰۰۰
اجرت تعویض کف اتاق مرسدس بنز ۴,۲۹۰,۰۰۰
اجرت نقاشی کف اتاق مرسدس بنز ۲,۳۷۶,۰۰۰
اجرت تعویض تقویتهای سقف مرسدس بنزکامل ( ۳عدد ) ۱,۶۵۰,۰۰۰

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است