تنها راه تغییر یافتن یک تصمیم واقعی است.
خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷
خانه » آموزش مکانیک خودرو » لیست اجرت خدمات صافکاری ونقاشی خودروی تیبا
لیست اجرت خدمات صافکاری ونقاشی خودروی تیبا

لیست اجرت خدمات صافکاری ونقاشی خودروی تیبا

 لیستقیمت و اجرت خدمات صافکاری و نقاشی خودروی تیبا در تعمیرگاه/دیماه ۹۵
قیمتها به ریال است

 

اجرت نقاشی درب های   تیبا  (هر لنگه ) ۲,۴۴۲,۰۰۰
اجرت لکه گیری دربهای  تیبا  ( هر لنگه کامل ) ۱,۳۲۰,۰۰۰
اجرت خط و خش گیری دربهای   تیبا  (هر لنگه کامل) ۹۲۴,۰۰۰
اجرت نقاشی درب های   تیبا  از زه به پائین ۹۲۴,۰۰۰
اجرت لکه گیری دربهای   تیبا  از زه به پایین ۵۶۱,۰۰۰
اجرت خط و خش گیری درب های  تیبا  از زه به پائین ۳۶۳,۰۰۰
اجرت نقاشی درب های  تیبا  از زه به بالا ۱,۳۲۰,۰۰۰
اجرت لکه گیری دربهای   تیبا  از زه به بالا ۹۲۴,۰۰۰
اجرت خط و خش گیری درب های   تیبا  از زه به بالا ۵۶۱,۰۰۰
اجرت نقاشی درب های   تیبا داخل درب ۵۶۱,۰۰۰
اجرت تعویض دربهای  تیبا  ( هر لنگه ) ۸۲۵,۰۰۰
اجرت نقاشی گلگیرهای جلو   تیبا  (هر طرف کامل) ۱,۹۱۴,۰۰۰
اجرت لکه گیری گلگیرهای جلو   تیبا  (هرطرف کامل) ۸۹۱,۰۰۰
اجرت خط و خش گیری گلگیر های   تیبا جلو (هرطرف کامل) ۷۰۹,۵۰۰
اجرت تعویض گلگیرهای جلو   تیبا  (هرطرف ) ۷۷۵,۵۰۰
اجرت نقاشی گلگیرهای عقب   تیبا معمولی (هرطرف کامل) ۱,۸۱۵,۰۰۰
اجرت لکه گیری گلگیرهای عقب   تیبا معمولی (هرطرف کامل) ۷۹۲,۰۰۰
اجرت خط و خش گلگیرهای عقب   تیبا معمولی (هرطرف کامل) ۵۹۴,۰۰۰
اجرت تعویض گلگیر های عقب  تیبا  معمولی (هرطرف) ۱,۶۵۰,۰۰۰
اجرت نقاشی گلگیرهای عقب   تیبا SD (هرطرف کامل) ۲,۱۴۵,۰۰۰
اجرت لکه گیری گلگیرهای عقب   تیبا SD (هرطرف کامل) ۱,۱۸۸,۰۰۰
اجرت خط و خش گیری گلگیرهای عقب   تیبا SD (هرطرف کامل) ۸۲۵,۰۰۰
اجرت تعویض گلگیر های عقب  تیبا SD (هرطرف ) ۱,۸۱۵,۰۰۰
اجرت نقاشی درب موتور  تیبا  زیر و رو ( دو طرف ) ۳,۰۳۶,۰۰۰
اجرت نقاشی درب موتور صافکاری شده   تیبا یک طرف ۲,۳۱۰,۰۰۰
اجرت لکه گیری درب موتور   تیبا  فقط یک طرف ۱,۶۵۰,۰۰۰
اجرت خط و خش گیری درب موتور   تیبا  فقط یک طرف ۱,۱۵۵,۰۰۰
اجرت نقاشی درب اتاق بار   تیبا  معمولی ( پشت و رو) ۲,۵۰۸,۰۰۰
اجرت نقاشی درب اتاق بار صافکاری شده   تیبا معمولی فقط یک طرف ۱,۹۱۴,۰۰۰
اجرت نقاشی درب صندوق عقب   تیبا SD ( دو طرف) ۲,۸۳۸,۰۰۰
اجرت نقاشی درب صندوق عقب صافکاری شده   تیبا SD فقط یک طرف ۲,۲۴۴,۰۰۰
اجرت لکه گیری درب اتاق بار   تیبا  معمولی یک طرف ۱,۵۸۴,۰۰۰
اجرت لکه گیری درب صندوق عقب   تیبا SD یک طرف ۱,۷۴۹,۰۰۰
اجرت خط و خش گیری درب اتاق بار  تیبا  معمولی فقط یک طرف ۱,۰۵۶,۰۰۰
اجرت خط و خش گیری درب صندوق عقب   تیبا SD فقط یک طرف ۱,۱۵۵,۰۰۰
اجرت نقاشی زیر درب موتور   تیبا  ۷۹۲,۰۰۰
اجرت نقاشی زیر درب صندوق عقب  تیبا SD 792,000
اجرت نقاشی پشت درب اتاق بار   تیبا  معمولی ۷۲۶,۰۰۰
اجرت تعویض درب موتور   تیبا  ۳۷۹,۵۰۰
اجرت تعویض درب صندوق عقب   تیبا SD و درب اتاق بار   تیبا  معمولی ۳۷۹,۵۰۰
اجرت نقاشی رکاب   تیبا  کامل ( داخلی ، میانی ، بیرونی و تقویت رکاب جلو) ۱,۴۸۵,۰۰۰
اجرت تعویض رکاب   تیبا  کامل ( داخلی ، میانی ، بیرونی و تقویت رکاب جلو) ۱,۴۸۵,۰۰۰
اجرت نقاشی داخل موتور کامل   تیبا  ۲,۰۴۶,۰۰۰
اجرت نقاشی داخل صندوق عقب کامل   تیبا SD با مومکاری ۲,۰۴۶,۰۰۰
اجرت نقاشی جلو پنجره   تیبا  ۵۹۴,۰۰۰
اجرت نقاشی سپرجلو یا عقب   تیبا  کامل ۱,۱۵۵,۰۰۰
اجرت نقاشی سقف صافکاری شده   تیبا تا لبه های ستون و گلگیر ۲,۸۳۸,۰۰۰
اجرت تعویض سقف   تیبا  بطور کامل ۲,۴۷۵,۰۰۰
اجرت نقاشی قاب آئینه  تیبا  ۲۴۷,۵۰۰
اجرت نقاشی اتاق   تیبا معمولی ( با آستر ) ۱۸,۸۱۰,۰۰۰
اجرت نقاشی اتاق   تیبا  معمولی ( بدون آستر ) ۲۲,۴۴۰,۰۰۰
اجرت نقاشی اتاق   تیبا SD( با آستر ) ۲۰,۱۳۰,۰۰۰
اجرت نقاشی اتاق   تیبا SD ( بدون آستر ) ۲۳,۷۶۰,۰۰۰
اجرت تعویض اتاق   تیبا  معمولی ۱۴,۸۵۰,۰۰۰
اجرت تعویض اتاق   تیبا SD 15,840,000
اجرت نقاشی زیر باطری   تیبا  ۵۹۴,۰۰۰
اجرت تعویض کلاف کامل   تیبا  معمولی هرطرف ۶,۶۰۰,۰۰۰
اجرت نقاشی کلاف کامل  تیبا  معمولی هرطرف ۳,۹۶۰,۰۰۰
اجرت تعویض کلاف کامل   تیبا SD هرطرف ۷,۲۶۰,۰۰۰
اجرت نقاشی کلاف کامل  تیبا SD هرطرف ۴,۴۵۵,۰۰۰
اجرت تعویض نیم کلاف جانبی جلو با ستون وسط   تیبا  هرطرف ۳,۶۳۰,۰۰۰
اجرت نقاشی نیم کلاف جانبی جلو با ستون وسط   تیبا  هرطرف ۲,۳۱۰,۰۰۰
اجرت تعویض نیم کلاف جانبی جلو بدون ستون وسط   تیبا  هرطرف ۱,۹۸۰,۰۰۰
اجرت نقاشی نیم کلاف جانبی جلو بدون ستون وسط   تیبا  هرطرف ۱,۳۲۰,۰۰۰
اجرت تعویض سینی شاسی جلو  تیبا  هرطرف ۲,۹۷۰,۰۰۰
اجرت نقاشی سینی شاسی جلو   تیبا  هرطرف ۱,۹۸۰,۰۰۰
اجرت تعویض سرشاسی جلو  تیبا  هرطرف ۱,۹۸۰,۰۰۰
اجرت نقاشی سر شاسی جلو   تیبا  هرطرف ۱,۲۵۴,۰۰۰
اجرت تعویض سرشاسی عقب   تیبا  هرطرف ۱,۸۱۵,۰۰۰
اجرت نقاشی سرشاسی عقب  تیبا  هرطرف ۱,۲۵۴,۰۰۰
اجرت شاسی کشی و تنظیم سرشاسی جلو   تیبا  هرطرف ۲,۱۴۵,۰۰۰
اجرت شاسی کشی و تنظیم سرشاسی عقب   تیبا هرطرف ۲,۱۴۵,۰۰۰
اجرت تعویض دوبل گلگیرهای جلو   تیبا  هرطرف ۱,۴۵۲,۰۰۰
اجرت نقاشی دوبل گلگیرهای جلو   تیبا  هرطرف ۱,۰۵۶,۰۰۰
اجرت تعویض دوبل گلگیرهای عقب  تیبا  معمولی ۱,۷۱۶,۰۰۰
اجرت نقاشی دوبل گلگیرهای عقب  تیبا  معمولی ۹۹۰,۰۰۰
اجرت تعویض دوبل گلگیرهای عقب  تیبا SD 1,980,000
اجرت نقاشی دوبل گلگیرهای عقب  تیبا SD 1,155,000
اجرت تعویض سینی کفی عقب   تیبا  معمولی ۱,۶۵۰,۰۰۰
اجرت نقاشی سینی کفی عقب   تیبا  معمولی ۱,۳۲۰,۰۰۰
اجرت تعویض کفی صندوق عقب   تیبا SD 1,980,000
اجرت نقاشی کفی صندوق عقب   تیبا SD 1,650,000
اجرت جک کاری و تنظیم رکاب  تیبا  هر طرف ۱,۳۲۰,۰۰۰
اجرت تعویض سینی عرضی سرشاسی جلو( رام زیررادیاتور)   تیبا  ۶۶۰,۰۰۰
اجرت نقاشی سینی عرضی سرشاسی جلو ( رام زیررادیاتور)   تیبا  ۴۹۵,۰۰۰
اجرت تعویض سینی زیر سپر عقب   تیبا  ۱,۱۵۵,۰۰۰
اجرت نقاشی سینی زیر سپر عقب   تیبا  ۶۶۰,۰۰۰
اجرت تعویض کف اتاق  تیبا  ۴,۲۹۰,۰۰۰
اجرت نقاشی کف اتاق  تیبا  ۲,۳۷۶,۰۰۰
اجرت تعویض تقویتهای سقف  تیبا کامل ( ۳عدد ) ۱,۶۵۰,۰۰۰

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است