افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند.
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
خانه » آموزش مکانیک خودرو » لیست اجرت وهزینه خدمات صافکاری ونقاشی خودروی رانا
لیست اجرت وهزینه خدمات صافکاری ونقاشی خودروی رانا

لیست اجرت وهزینه خدمات صافکاری ونقاشی خودروی رانا

لیست قیمت و اجرت خدمات صافکاری و نقاشی خودروی رانا در تعمیرگاه / دیماه ۹۵
قیمتها به ریال است

(توجه داشته باشین این قیمت ها قطعی نیست ودر هرجایی عرف خودش را دارد)

 

اجرت نقاشی درب های  رانا (هر لنگه ) ۲,۴۴۲,۰۰۰
اجرت لکه گیری دربهای رانا ( هر لنگه کامل ) ۱,۳۲۰,۰۰۰
اجرت خط و خش گیری دربهای  رانا (هر لنگه کامل) ۹۲۴,۰۰۰
اجرت نقاشی درب های  رانا از زه به پائین ۹۲۴,۰۰۰
اجرت لکه گیری دربهای  رانا از زه به پایین ۵۶۱,۰۰۰
اجرت خط و خش گیری درب های رانا از زه به پائین ۳۶۳,۰۰۰
اجرت نقاشی درب های رانا از زه به بالا ۱,۳۲۰,۰۰۰
اجرت لکه گیری دربهای  رانا از زه به بالا ۹۲۴,۰۰۰
اجرت خط و خش گیری درب های  رانا از زه به بالا ۵۶۱,۰۰۰
اجرت نقاشی درب های  راناداخل درب ۵۶۱,۰۰۰
اجرت تعویض دربهای رانا ( هر لنگه ) ۸۲۵,۰۰۰
اجرت نقاشی گلگیرهای جلو  رانا (هر طرف کامل) ۱,۹۱۴,۰۰۰
اجرت لکه گیری گلگیرهای جلو  رانا (هرطرف کامل) ۸۹۱,۰۰۰
اجرت خط و خش گیری گلگیر های  راناجلو (هرطرف کامل) ۷۰۹,۵۰۰
اجرت تعویض گلگیرهای جلو  رانا (هرطرف ) ۷۷۵,۵۰۰
اجرت نقاشی گلگیرهای عقب  رانامعمولی (هرطرف کامل) ۱,۸۱۵,۰۰۰
اجرت لکه گیری گلگیرهای عقب  رانامعمولی (هرطرف کامل) ۷۹۲,۰۰۰
اجرت خط و خش گلگیرهای عقب  رانامعمولی (هرطرف کامل) ۵۹۴,۰۰۰
اجرت تعویض گلگیر های عقب رانا معمولی (هرطرف) ۱,۶۵۰,۰۰۰
اجرت نقاشی گلگیرهای عقب  راناSD (هرطرف کامل) ۲,۱۴۵,۰۰۰
اجرت لکه گیری گلگیرهای عقب  راناSD (هرطرف کامل) ۱,۱۸۸,۰۰۰
اجرت خط و خش گیری گلگیرهای عقب  راناSD (هرطرف کامل) ۸۲۵,۰۰۰
اجرت تعویض گلگیر های عقب راناSD (هرطرف ) ۱,۸۱۵,۰۰۰
اجرت نقاشی درب موتور رانا زیر و رو ( دو طرف ) ۳,۰۳۶,۰۰۰
اجرت نقاشی درب موتور صافکاری شده  رانایک طرف ۲,۳۱۰,۰۰۰
اجرت لکه گیری درب موتور  رانا فقط یک طرف ۱,۶۵۰,۰۰۰
اجرت خط و خش گیری درب موتور  رانا فقط یک طرف ۱,۱۵۵,۰۰۰
اجرت نقاشی درب اتاق بار  رانا معمولی ( پشت و رو) ۲,۵۰۸,۰۰۰
اجرت نقاشی درب اتاق بار صافکاری شده  رانامعمولی فقط یک طرف ۱,۹۱۴,۰۰۰
اجرت نقاشی درب صندوق عقب  راناSD ( دو طرف) ۲,۸۳۸,۰۰۰
اجرت نقاشی درب صندوق عقب صافکاری شده  راناSD فقط یک طرف ۲,۲۴۴,۰۰۰
اجرت لکه گیری درب اتاق بار  رانا معمولی یک طرف ۱,۵۸۴,۰۰۰
اجرت لکه گیری درب صندوق عقب  راناSD یک طرف ۱,۷۴۹,۰۰۰
اجرت خط و خش گیری درب اتاق بار رانا معمولی فقط یک طرف ۱,۰۵۶,۰۰۰
اجرت خط و خش گیری درب صندوق عقب  راناSD فقط یک طرف ۱,۱۵۵,۰۰۰
اجرت نقاشی زیر درب موتور  رانا ۷۹۲,۰۰۰
اجرت نقاشی زیر درب صندوق عقب راناSD 792,000
اجرت نقاشی پشت درب اتاق بار  رانا معمولی ۷۲۶,۰۰۰
اجرت تعویض درب موتور  رانا ۳۷۹,۵۰۰
اجرت تعویض درب صندوق عقب  راناSD و درب اتاق بار  رانا معمولی ۳۷۹,۵۰۰
اجرت نقاشی رکاب  رانا کامل ( داخلی ، میانی ، بیرونی و تقویت رکاب جلو) ۱,۴۸۵,۰۰۰
اجرت تعویض رکاب  رانا کامل ( داخلی ، میانی ، بیرونی و تقویت رکاب جلو) ۱,۴۸۵,۰۰۰
اجرت نقاشی داخل موتور کامل  رانا ۲,۰۴۶,۰۰۰
اجرت نقاشی داخل صندوق عقب کامل  راناSD با مومکاری ۲,۰۴۶,۰۰۰
اجرت نقاشی جلو پنجره  رانا ۵۹۴,۰۰۰
اجرت نقاشی سپرجلو یا عقب  رانا کامل ۱,۱۵۵,۰۰۰
اجرت نقاشی سقف صافکاری شده  راناتا لبه های ستون و گلگیر ۲,۸۳۸,۰۰۰
اجرت تعویض سقف  رانا بطور کامل ۲,۴۷۵,۰۰۰
اجرت نقاشی قاب آئینه رانا ۲۴۷,۵۰۰
اجرت نقاشی اتاق  رانامعمولی ( با آستر ) ۱۸,۸۱۰,۰۰۰
اجرت نقاشی اتاق  رانا معمولی ( بدون آستر ) ۲۲,۴۴۰,۰۰۰
اجرت نقاشی اتاق  راناSD( با آستر ) ۲۰,۱۳۰,۰۰۰
اجرت نقاشی اتاق  راناSD ( بدون آستر ) ۲۳,۷۶۰,۰۰۰
اجرت تعویض اتاق  رانا معمولی ۱۴,۸۵۰,۰۰۰
اجرت تعویض اتاق  راناSD 15,840,000
اجرت نقاشی زیر باطری  رانا ۵۹۴,۰۰۰
اجرت تعویض کلاف کامل  رانا معمولی هرطرف ۶,۶۰۰,۰۰۰
اجرت نقاشی کلاف کامل رانا معمولی هرطرف ۳,۹۶۰,۰۰۰
اجرت تعویض کلاف کامل  راناSD هرطرف ۷,۲۶۰,۰۰۰
اجرت نقاشی کلاف کامل راناSD هرطرف ۴,۴۵۵,۰۰۰
اجرت تعویض نیم کلاف جانبی جلو با ستون وسط  رانا هرطرف ۳,۶۳۰,۰۰۰
اجرت نقاشی نیم کلاف جانبی جلو با ستون وسط  رانا هرطرف ۲,۳۱۰,۰۰۰
اجرت تعویض نیم کلاف جانبی جلو بدون ستون وسط  رانا هرطرف ۱,۹۸۰,۰۰۰
اجرت نقاشی نیم کلاف جانبی جلو بدون ستون وسط  رانا هرطرف ۱,۳۲۰,۰۰۰
اجرت تعویض سینی شاسی جلو رانا هرطرف ۲,۹۷۰,۰۰۰
اجرت نقاشی سینی شاسی جلو  رانا هرطرف ۱,۹۸۰,۰۰۰
اجرت تعویض سرشاسی جلو رانا هرطرف ۱,۹۸۰,۰۰۰
اجرت نقاشی سر شاسی جلو  رانا هرطرف ۱,۲۵۴,۰۰۰
اجرت تعویض سرشاسی عقب  رانا هرطرف ۱,۸۱۵,۰۰۰
اجرت نقاشی سرشاسی عقب رانا هرطرف ۱,۲۵۴,۰۰۰
اجرت شاسی کشی و تنظیم سرشاسی جلو  رانا هرطرف ۲,۱۴۵,۰۰۰
اجرت شاسی کشی و تنظیم سرشاسی عقب  راناهرطرف ۲,۱۴۵,۰۰۰
اجرت تعویض دوبل گلگیرهای جلو  رانا هرطرف ۱,۴۵۲,۰۰۰
اجرت نقاشی دوبل گلگیرهای جلو  رانا هرطرف ۱,۰۵۶,۰۰۰
اجرت تعویض دوبل گلگیرهای عقب رانا معمولی ۱,۷۱۶,۰۰۰
اجرت نقاشی دوبل گلگیرهای عقب رانا معمولی ۹۹۰,۰۰۰
اجرت تعویض دوبل گلگیرهای عقب راناSD 1,980,000
اجرت نقاشی دوبل گلگیرهای عقب راناSD 1,155,000
اجرت تعویض سینی کفی عقب  رانا معمولی ۱,۶۵۰,۰۰۰
اجرت نقاشی سینی کفی عقب  رانا معمولی ۱,۳۲۰,۰۰۰
اجرت تعویض کفی صندوق عقب  راناSD 1,980,000
اجرت نقاشی کفی صندوق عقب  راناSD 1,650,000
اجرت جک کاری و تنظیم رکاب رانا هر طرف ۱,۳۲۰,۰۰۰
اجرت تعویض سینی عرضی سرشاسی جلو( رام زیررادیاتور)  رانا ۶۶۰,۰۰۰
اجرت نقاشی سینی عرضی سرشاسی جلو ( رام زیررادیاتور)  رانا ۴۹۵,۰۰۰
اجرت تعویض سینی زیر سپر عقب  رانا ۱,۱۵۵,۰۰۰
اجرت نقاشی سینی زیر سپر عقب  رانا ۶۶۰,۰۰۰
اجرت تعویض کف اتاق رانا ۴,۲۹۰,۰۰۰
اجرت نقاشی کف اتاق رانا ۲,۳۷۶,۰۰۰
اجرت تعویض تقویتهای سقف راناکامل ( ۳عدد ) ۱,۶۵۰,۰۰۰

 

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است