هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد.
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
خانه » آموزش مکانیک خودرو » معرفی سیستم تعلیق خودرو زانتیا
معرفی سیستم تعلیق خودرو زانتیا

معرفی سیستم تعلیق خودرو زانتیا

  آشنایی با سیستم ارتفاع خودرو زانتیا

تصویر مرتبط

۱-سیستم ترمز ضد قفل ترمزهای دیسکی برای چهار چرخ مجهز به تهویه در چرخهای جلو

۲-قابلیت تنظیم ارتفاع خودرو در جاده های هموار و ناهموار

۳-تنظیم اتوماتیک ارتفاع خودرو بر اساس توزیع بار ووزن سرنشین

۴-سیستم اتوماتیک قطع کننده سوخت هنگام حادثه

۵-سوییچ مجهز به کنترل از راه دور همراه با سیستم متوقف کننده الکترونیکی(سیستم ضد سرقت)

۶-فرمان هیدرولیکی با امکان تنظیم ارتفاع غربیلک فرمان

۷-کیسه هوای ایمنی راننده

۸-کیسه هوای ایمنی سرنشین جلویی

۹-سوییچ کنترل کیسه هوای سرنشین

  1. تهویه مطبوع با قابلیت تنظیم دستی و اتوماتیک برای دمای داخل خودرو(سرمایش و گرمایش هوشمند)

  2. تنظیم الکترونیکی آینه های جانبی خودرو از داخل

  3. ضربه گیرهای جانبی دربهای جلو و عقب برای ایمنی سر نشینان

 نتیجه تصویری برای سیستم تعلیق زانتیا

سیستم هیدروپنوماتیک
آشنایی با سیستم هیدروپنوماتیک:

درخودرو زانتیا دیگراز سیستم فنربندی ساده استفاده نشده است بلکه بر عکس تمام خودروهای دیگر ازیک فنر بندی نوع هیدروپنوماتیک استفاده شده است در این نوع فنر بندی دیگر ازهیچ فنری استفاده نشده است وبجای فنر از یک گوی هیدروپنوماتیکی استفاده شده است،منظور ازاینکه می گوییم هیدروپنوماتیکی این است که این گوی از دو قسمت تشکیل شده است که بوسیله یک دیافراگم از یکدیگر جدا شده است ،که قسمت بالای دیافراگم از گاز نیتروژن پرشده است وقسمت زیردیافراگم ازروغن LHM پرشده است که این به معنای ماده معدنی طبیعی است،وطرز کار آن بدین صورت می باشد که هنگامی که چرخها برروی یک دست انداز قرار می گیرند

نتیجه تصویری برای سیستم تعلیق زانتیا

میله ای که یک سرآن متصل به زیر دیافراگم است وسردیگرآن به شاسی متصل می باشد ،فشرده می شود وباعث می شود که روغن LHM زیر دیافراگم فشرده شود وبه دیافراگم فشاربیاورد وهنگامی که این اتفاق افتاد فشاردیافراگم باعث می شود که گاز نیتروژن فوقانی نیز متراکم شده وضربه رادرخود حبس کند واز رساندن ضربه به سرنشینان جلوگیری شود. درزیرنمایی از شکل این گوی رامشاهده می کنید.

تصحیح کنندهءارتفاع(شیر هیدرولیکی)

تعلیق زانتیا

حال بعد ازاینکه با گوی کمی آشنا شدیم به قسمتهای مختلف این سیستم تعلیق می پردازیم که یکی از این قسمتها تصحیح کننده ارتفاع می باشد. چنانچه بخواهیم ارتفاع خودرو پس ازقراردادن باربرروی آن ثابت باقی بماند می بایست مقداری روغن اضافی با فشاربالابه سیستم تزریق گردد.بنابراین با کم وزیاد کردن روغن سیستم می توان ارتفاع خودرو را در حد مطلوب نگه داشت. تا بدین ترتیب چیزهای لازم مورد رانندگی تامین شود. قسمتی که این وظیفه رادرخودروبه عهده دارد تصحیح کنندهء ارتفاع در خودرونامیده میشود.

اهرم تنظیم کننده دستی ارتفاع:

زانتیا

سیستم تعلیق دارای یک اهرم یا تنظیم کنندهء دستی ارتفاع بوده که بوسیلهءآن می توان ارتفاع خودرو را تغییر داده وآن را در حد بالایی ودرحد پایینی جابجا کنیم که حد با لایی برای تعویض چرخ وحد پایینی برای تعمیرات سیستم می باشد.

پمپ

نتیجه تصویری برای سیستم تعلیق زانتیا

روغن از مخزن توسط یک پمپ که توسط موتوربه گردش درمی آید به انبارهء اصلی ارسال می شود. انبارهء اصلی در حقیقت عبارت است از یک گوی دیگر که با یک تنظیم کنندهء فشار یا رگولاتور وانباره، فشار را تا حد ۱۴۰ تا ۱۷۰بار ثابت نگه می دارد.

شیر اطمینان

این شیرجزء نهایی قسمتی است که بنام قسمت تامین و حفظ فشار میبا شد.این شیر دووظیفهء عمده دارد. وظیفهء اول آن این است   که روغن   تحت فشاررا برای سیستم ترمزو تعلیق فراهم کند. وظیفهء دوم آن این است که در صورت   معیوب شدن یک مدار فشار کافی برای سایر مدارات را حفظ کند. این شیر اولویت را به سیستمهایی میدهد که ازنظر ایمنی اولویت بیشتری داشته باشد.نظیر سیستم ترمز.چنانچه فشاردر سیستم به۸۰تا۱۰۰ بار افت کند یک سوئیچ در شیر اطمینان چراغ هشدار دهنده را روشن میکند تا به راننده هشدار دهد که خودرورا متوقف کند.

نتیجه تصویری برای سیستم تعلیق زانتیا

عملکرد شیر اطمینان:

همانطورکه بیان شد شیراطمینان درهنگام اتلاف شدید فشار روغن اولویت رابه مدارترمزجلوداده ودرهمان حال دو مدارترمز جلو وعقب راازیکدیگرمجزامی کند. روغن تحت فشاراز قسمت نشان داده شده درشکل   وارد شیرشیر اطمینان شده وبه مدارترمزجلو می رود.وازدریچه های باقی مانده یکی به تعلیق جلو ویکی به تعلیق عقب و یکی به مخزن که دراین مدار بصورت بازگشت نشتی است مرتبط می باشد. هنگامی که فشاردرمدار پایینترازهشتاد بارباشد تنها مسیردردسترس برای روغن ،حرکت به سمت مدار ترمزجلو خواهدبود وچنانچه فشاربین هشتاد تا صد بار قرار گیرد سوپاپ بر نیروی فنر غلبه کرده وحرکت کرده واجازه می دهد روغن برهردومدارجلو وعقب جریان یابد.در شکل صفحه بعد می توانید شکل عملکرد شیراطمینان را مشاهده کنید.

اتومبیل زانتیا

شمایی از عملکرد شیر اطمینان

قسمت تامین وحفظ فشار:

تمامی اجزاءدربرگیرنده ازمخزن تا شیر اطمینان   جزعی ازقسمت تامین و حفظ فشار می باشد. ازقسمت تامین وفشار روغنLHM به تصحیح کنندهءهای ارتفاع وسپس به گویهای تعلیق می رود.روغن برگشتی ازگوی های تعلیق از طریق تصحیح کنندهای ارتفاع واز لوله های مجزا به مخزن باز می گردد. قسمت تامین و حفظ   فشارمستقیما سیستم تعلیق جلو وعقب را تغذیه می کند.

شیرکنترل ترمز:

سیستم ترمزدراتومبیل زانتیا ازنوع سیستم ترمزبا تقویت هیدرولیکی بوده و با سیستم های ترمز بوستری تفاوت دارد.نیروی لازم برای توقف خودرو ازطریق خود سیستم تامین میگردد ونه از ماهیچه های پای راننده هنگامیکه راننده پدال ترمزرا فشار می دهد یک شیر کنترل روغن رابه داخل سیلندرهای ترمزهدایت می کند.این شیرکنترل تقسییم کنندهء ترمز نیز نامیده می شود.

 نتیجه تصویری برای سیستم تعلیق زانتیا

مدارات سیستم:

مدار ترمزجلوروغن راازشیراطمینان ومدارترمزعقب روغن راازگوی های تعلیق عقب دریافت می کند. این امر بدین معنا است که هر مدار ترمز بطور مستقل عمل می کند شیر کنترل ترمز همچنین دارای یک خط برگشت به مخزن نیز   می باشد. نکته ء مهم   این است که ازآنجایی که گوی های تعلیق عقب هم مدار ترمز عقب وهم تعلیق عقب را تغزیه می کند.چنانچه بار چرخهای عقب زیادتر شود باعث افزایش فشار هم در مدار تعلیق عقب وهم در مدار ترمز عقب خواهد شد بنابراین حداکثر نیروی ترمزی در چرخهای عقب بستگی مستقیم به میزان بار خواهد داشت. قسمت تامین وحفظ فشار به طورمستقیم تعلیق جلووعقب را تغزیه می کند. شیر کنترل ترمزدارای دومدار می باشد. یک مدارآن فشاررا ازقسمت تامین وحفظ   فشاردریافت کرده وآنرابرای ترمزجلو فراهم می کند. ومدار دیگرمیکند. ومداردیگرفشارمورد نیازراازتعلیق عقب دریافت کرده وترمزهای عقب راتغزیه میکند.

اصول کارکرد شیرضد نشست:

وقتی شیراطمینان باز است روغن تحت فشار برروی سوپاپ فشار آورده و   فشار سوپاپ روی فنرتاثیر گذارده آنرا می فشارد واین عمل موجب باز شدن شیرضد نشست شده وموجب جریان یافتن روغن به تصحیح کننده های ارتفاع شده وازطریق آن به تعلیق ارسال میشود.روغن همچنین می تواند در جهت عکس واز تعلیق به شیر ضد نشست و تصحیح کننده های ارتفاع جریان یافته وبه مخزن باز گردد. پس از خاموش کردن موتور،فشار خط باقی مانده   ازشیر اطمینان کاهش یافته،   در عوض فشارتعلیق به اضافهء   فشار فنربه تد ریج زیاد شده وموجب بسته شدن شیرهای ضد نشست می شود.بنا براین روغن بین شیر ضد   نشست وتعلیق حبس   شده وموجب ثابت ماندن ارتفاع خودرو می گردد.در هنگام رانندگی فشار خط کاهش می یابدوچنانچه شیر ضد نشست نیز بسته باشد هیچ روغنی از تعلیق عقب برای ترمزهای عقب فراهم نحواهد بود. برای جلو گیری از این امر یک گوی اضافه در سیستم نصب شده   است این گوی به انبارهء ترمز عقب مرتبط   بوده تا شیر کنترل ترمز در چنین حا لتی تغزیه شود.

 ترمز عقب زانتیا

انبارهء ترمزعقب:

به منظور رسیدن روغن به ترمزهای عقب درهنگام خرابی شیراطمینان چون شیرضد نشست نیز بسته می شود، ورود روغن به ترمزهای عقب نیز متوقف می گردد بنابراین   به منظور جلوگیری ازاین مشکل یک گوی دیگربه سیستم اضافه شده است.این گوی به عنوان انبارهء ترمز عقب عمل می کند تا ازآن طریق شیر کنترلی ترمز را تغزیه نماید.

امتیاز 3.00 ( 5 رای )
اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است