آینده را قضا و قدر می سازد و امید و تلاش تو آن را می گذراند.
خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
خانه » آموزش مکانیک خودرو » توصیه های ضروری در خصوص روغن موتور زانتیا
توصیه های ضروری در خصوص روغن موتور زانتیا

توصیه های ضروری در خصوص روغن موتور زانتیا

روغن موتور زانتیا

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﻟﺰوم ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی دوره ای ﺳﻄﺢ روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدروﻫﺎی زاﻧﺘﯿﺎ ، و از ﻃﺮﻓﯽ ﻟﺰوم آﮔﺎﻫﯽ دارﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮدروﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ، ﺿﺮورﯾﺴﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ اراﺋﻪ ﮔﺮدد.
صدای زوزه گیربکس زانتیا ، صدای زوزه از گیربکس چیست ، آموزش تعمیر گیربکس ، تعمیرات تخصصی زانتیا ، اطلاعیه فنی سایپا ، نمایندگی های مجاز سایپا ، مشکلات زانتیا دست دوم ، رفع صدای زوزه گیربکس

۱- ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ روﻏﻦ اﻗـﺪام ﻧﻤﻮده و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨــﻈﻢ آن در ﻫﺮ ﻫﺰار ﮐﯿــﻮﻣﺘﺮ در دوره ﮔﺎراﻧﺘﯽ ، ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اراﺋﻪ ﺷﻮد

۲- اﻟﻒ)ﺧﻮدرو را در ﺳﻄﺢ ﺻﺎف ﻗﺮار داده و ﭘﺲ از ﺧـﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﻣﻮﺗﻮر ، اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺗﺎ روﻏـﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﺗــﻞ ﺑﺎزﮔﺮدد ( ﺣﺪ اﻗـﻞ ۱۵دﻗﯿــﻘﻪ ﭘﺲ از ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﻣﻮﺗﻮر)

ب )  ﺳــﻄﺢ روﻏــﻦ را ﺗﻮﺳﻂ ﮔــﯿﺞ ﻣﺮﺑــﻮﻃﻪ ﺑﺎزدﯾــﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﻣــﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑــﻞ ﺳﻄﺢ روﻏــﻦ ﻣﯿـﺒﺎﯾﺴـــﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺤــﺪوده  ۴/۳ ﺗﺎ ۴/۴ ﮔﯿﺞ  ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ  ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

۳- ﻣﺸﺨﺼﺎت روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر

TOTAL QUARTZ 7000

SAE : 10 W 40 −  ۱۵ W 50

API : SJ

ACEA :A3.96

۴- ﻇﺮﻓﯿﺖ روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر در ﻣﺪﻟﻬﺎی ۱۸۰۰ و ۲۰۰۰ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ۴/۶۵ و ﺑﺪون ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ۴/۲۵ ﻟﯿﺘﺮ می ﺒﺎﺷﺪ

 روغن موتور زانتیا  روغن موتور مخصوص زانتیا  تعمیرات تخصصی زانتیا  تعمیر و نگهداری خودرو  آموزش تعویض روغن زانتیا  بهترین تعویض روغنی تهران

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است