هنر ما را به گونه اي رويايي از درد هستي رها مي سازد.
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
خانه » آموزش مکانیک خودرو » لیست اجرت خدمات صافکاری وقطعات بدنه پژو پرشیا ، GLX ، ROA/دیماه ۹۵
لیست اجرت خدمات صافکاری وقطعات بدنه پژو پرشیا ، GLX ، ROA/دیماه ۹۵

لیست اجرت خدمات صافکاری وقطعات بدنه پژو پرشیا ، GLX ، ROA/دیماه ۹۵

لیست قیمت و اجرت خدمات صافکاری و نقاشی پژو پرشیا ، GLX ، ROA

لیست اجرت صافکاری قطعات بدنه  پژو پرشیا ، GLX ، ROA

قیمتها به ریال است

اجرت صافکاری درب های جلو پژو PARS، GLX ، ROA هرلنگه ( کمتر از ۳۵ درصد آسیب دیدگی )

۱,۵۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری درب های جلو پژو PARS، GLX ، ROA هرلنگه ( بین ۳۶ تا ۵۰ درصد آسیب دیدگی )

۲,۴۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری بدون رنگ درب های جلو پژو PARS، GLX ، ROA هرلنگه

۱,۵۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری درب های عقب پژو PARS، GLX ، ROA هرلنگه ( کمتر از ۳۵ درصد آسیب دیدگی )

۱,۵۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری درب های عقب پژو PARS، GLX ، ROA هرلنگه ( بین ۳۶ تا ۵۰ درصد آسیب دیدگی )

۲,۴۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری بدون رنگ درب های عقب پژو PARS، GLX ، ROA هرلنگه

۱,۵۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری گلگیرهای جلو پژو PARS هرلنگه ( کمتر از ۳۵ درصد آسیب دیدگی )

۱,۰۵۰,۰۰۰

اجرت صافکاری گلگیرهای جلو PARS هرلنگه ( بین ۳۶ تا ۵۰ درصد آسیب دیدگی )

۱,۵۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری بدون رنگ گلگیرهای جلو پژو PARS هرلنگه

۱,۰۵۰,۰۰۰

اجرت صافکاری گلگیرهای جلو پژو GLX و ROA هرلنگه ( کمتر از ۳۵ درصد آسیب دیدگی )

۱,۲۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری گلگیرهای جلو GLX و ROA هرلنگه ( بین ۳۶ تا ۵۰ درصد آسیب دیدگی )

۲,۱۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری بدون رنگ گلگیرهای جلو پژو GLX و ROA هرلنگه

۱,۲۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری گلگیرهای عقب PARS، GLX ، ROA هرلنگه ( کمتر از ۳۵ درصد آسیب دیدگی )

۱,۵۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری گلگیرهای عقب پژو PARS، GLX ، ROA هرلنگه ( بین ۳۶ تا ۵۰ درصد آسیب دیدگی )

۱,۸۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری بدون رنگ گلگیرهای عقب PARS، GLX ، ROA هرلنگه

۱,۵۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری درب موتور پژو PARS (کمتر از ۳۵ درصد آسیب دیدگی )

۱,۳۵۰,۰۰۰

اجرت صافکاری درب موتور پژو PARS ( بین ۳۶ تا ۵۰ درصد آسیب دیدگی )

۲,۲۵۰,۰۰۰

اجرت صافکاری بدون رنگ درب موتورپژو PARS

۱,۲۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری درب موتور پژو GLX و ROA (کمتر از ۳۵ درصد آسیب دیدگی )

۱,۳۵۰,۰۰۰

اجرت صافکاری درب موتور پژو GLX و ROA ( بین ۳۶ تا ۵۰ درصد آسیب دیدگی )

۱,۹۵۰,۰۰۰

اجرت صافکاری بدون رنگ درب موتورپژو GLX و ROA

۱,۳۵۰,۰۰۰

اجرت صافکاری درب صندوق عقب پژو PARS( کمتر از ۳۵ درصد آسیب دیدگی )

۱,۳۵۰,۰۰۰

اجرت صافکاری درب صندوق عقب پژو PARS ( بین ۳۶ تا ۵۰ درصد آسیب دیدگی )

۱,۹۵۰,۰۰۰

اجرت صافکاری بدون رنگ صندوق عقب پژو PARS

۱,۲۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری درب صندوق عقب پژو GLX و ROA( کمتر از ۳۵ درصد آسیب دیدگی )

۱,۳۵۰,۰۰۰

اجرت صافکاری درب صندوق عقب پژو GLX و ROA ( بین ۳۶ تا ۵۰ درصد آسیب دیدگی )

۱,۹۵۰,۰۰۰

اجرت صافکاری بدون رنگ صندوق عقب پژو GLX و ROA

۱,۵۰۰,۰۰۰

 اجرت صافکاری رکاب پژو PARS ( کمتر از ۳۵ درصد آسیب دیدگی )

۹۰۰,۰۰۰

 اجرت صافکاری رکاب پژو PARS ( بین ۳۶ تا ۵۰ درصد آسیب دیدگی )

۱,۵۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری بدون رنگ رکاب پژو PARS

۹۰۰,۰۰۰

 اجرت صافکاری رکاب پژو GLX و ROA ( کمتر از ۳۵ درصد آسیب دیدگی )

۱,۲۰۰,۰۰۰

 اجرت صافکاری رکاب پژو GLX و ROA ( بین ۳۶ تا ۵۰ درصد آسیب دیدگی )

۱,۵۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری بدون رنگ رکاب پژو GLX و ROA

۱,۲۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری سقف پژو PARS، GLX ، ROA( کمتر از ۳۵ درصد آسیب دیدگی )

۹۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری سقف پژو PARS، GLX ، ROA ( بین ۳۶ تا ۵۰ درصد آسیب دیدگی )

۱,۵۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری بدون رنگ سقف پژو PARS، GLX ، ROA

۹۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری سینی جاچراغی عقب پژو PARS، GLX ، ROA ( کمتر از ۳۵ درصد آسیب دیدگی )

۹۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری سینی جاچراغی عقب پژو PARS، GLX ، ROA ( بین ۳۶ تا ۵۰ درصد آسیب دیدگی )

۱,۲۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری بدون رنگ سینی جاچراغی عقب پژو PARS، GLX ، ROA

۶۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری سینی شاسی جلو پژو PARS، GLX ، ROA هرطرف ( کمتر از ۳۵ درصد آسیب دیدگی )

۱,۳۵۰,۰۰۰

اجرت صافکاری سینی شاسی جلو پژوPARS، GLX ، ROA هرطرف ( بین ۳۶ تا ۵۰ درصد آسیب دیدگی )

۲,۷۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری بدون رنگ سینی شاسی جلو پژوPARS، GLX ، ROA

۹۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری دوبل گلگیرهای جلو  پژو PARS، GLX ، ROA هرطرف ( کمتر از ۳۵ درصد آسیب دیدگی )

۹۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری دوبل گلگیرهای جلو  پژو PARS، GLX ، ROA هرطرف ( بین ۳۶ تا ۵۰ درصد آسیب دیدگی )

۱,۲۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری بدون رنگ دوبل گلگیرهای جلو پژو PARS، GLX ، ROA هر طرف

۹۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری دوبل گلگیرهای عقب پژو PARS، GLX ، ROA هر طرف( کمتر از ۳۵ درصد آسیب دیدگی )

۱,۲۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری دوبل گلگیرهای عقب پژو PARS، GLX ، ROA هر طرف ( بین ۳۶ تا ۵۰ درصد آسیب دیدگی )

۹۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری بدون رنگ دوبل گلگیرهای عقب پژو PARS، GLX ، ROA هر طرف

۶۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری سینی کف صندوق عقب پژوPARS، GLX ، ROA ( کمتر از ۳۵ درصد آسیب دیدگی )

۹۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری سینی کف صندوق عقب پژوPARS، GLX ، ROA ( بین ۳۶ تا ۵۰ درصد آسیب دیدگی )

۱,۵۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری بدون رنگ سینی کف صندوق عقب پژو PARS، GLX ، ROA

۹۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری سینی عرضی سر شاسی جلو پژو PARS، GLX ، ROA ( کمتر از ۳۵ درصد آسیب دیدگی )

۹۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری سینی عرضی سر شاسی جلو پژو PARS، GLX ، ROA ( بین ۳۶ تا ۵۰ درصد آسیب دیدگی )

۶۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری بدون رنگ سینی عرضی سر شاسی جلو پژو PARS، GLX ، ROA

۷۵۰,۰۰۰

اجرت صافکاری سینی عرضی سر شاسی عقب پژو PARS، GLX ، ROA( کمتر از ۳۵ درصد آسیب دیدگی )

۶۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری سینی عرضی سر شاسی عقب پژو PARS، GLX ، ROA( بین ۳۶ تا ۵۰ درصد آسیب دیدگی )

۱,۰۵۰,۰۰۰

اجرت صافکاری بدون رنگ سینی عرضی سر شاسی عقب پژو PARS، GLX ، ROA

۶۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری لچکی سرشاسی پژو PARS، GLX ، ROA هر طرف ( کمتر از ۳۵ درصد آسیب دیدگی )

۳۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری لچکی سرشاسی پژو PARS، GLX ، ROA هر طرف( بین ۳۶ تا ۵۰ درصد آسیب دیدگی )

۳۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری بدون رنگ لچکی سرشاسی پژو PARS، GLX ، ROA هر طرف

۳۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری کف اتاق پژو PARS، GLX ، ROA ( کمتر از ۳۵ درصد آسیب دیدگی )

۱,۸۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری کف اتاق پژو PARS، GLX ، ROA( بین ۳۶ تا ۵۰ درصد آسیب دیدگی )

۲,۷۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری بدون رنگ کف اتاق پژو PARS، GLX ، ROA

۱,۵۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری ستون جلو پژو PARS، GLX ، ROA هرطرف ( کمتر از ۳۵ درصد آسیب دیدگی )

۶۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری ستون جلو پژو PARS، GLX ، ROA هرطرف ( بین ۳۶ تا ۵۰ درصد آسیب دیدگی )

۹۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری بدون رنگ ستون جلو پژو PARS، GLX ، ROA هرطرف

۷۵۰,۰۰۰

اجرت صافکاری ستون وسط پژو PARS، GLX ، ROA هر طرف ( کمتر از ۳۵ درصد آسیب دیدگی )

۶۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری ستون وسط پژو PARS، GLX ، ROA هر طرف ( بین ۳۶ تا ۵۰ درصد آسیب دیدگی )

۱,۵۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری بدون رنگ ستون وسط پژو PARS، GLX ، ROA هرطرف

۹۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری ستون بغل درب پژو PARS، GLX ، ROA هرطرف ( کمتر از ۳۵ درصد آسیب دیدگی )

۶۰۰,۰۰۰

اجرت صافکاری ستون بغل درب PARS، GLX ، ROA هرطرف ( بین ۳۶ تا ۵۰ درصد آسیب دیدگی )

۷۵۰,۰۰۰

اجرت صافکاری بدون رنگ ستون بغل درب پژو PARS، GLX ، ROA هرطرف

۶۰۰,۰۰۰

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است