كسي كه هرگز تحت فشار نزيسته باشد، آزادي را لمس نمي كند.
خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷
خانه » آموزش مکانیک خودرو » نحوه شناسایی دیسک و صفحه کلاچ خودرو آریو ARYO S300
نحوه شناسایی دیسک و صفحه کلاچ خودرو آریو ARYO S300

نحوه شناسایی دیسک و صفحه کلاچ خودرو آریو ARYO S300

ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر می رساند ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﻄﻌﻪ دﯾﺴﮏ و ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼچ ﺧﻮدروی آرﯾﻮ ( S300 ) ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﻮﺗﻮر  ۱۵۰۰ و ۱۶۰۰ ﺳﯽ ﺳﯽ  ، ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻤﺎره ﺣﮏ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﯾﺴﮏ و ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼچ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺳﺮﯾﺎل ﻫﺎی ۴۲۲۳۷۴ و ۴۲۲۳۷۵ ( ﺑﺎ راﺑﻄﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ A ) وﺟﻮد داﺷﺘﻪ وﻟﯽ اﻣﮑﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت دﯾﺴﮏ و ﺻﻔﺤﻪ  ﮐﻼچ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ.

ARYO S300  صفحه کلاچ خودرو آریو  اطلاعیه فنی خودرو  بهترین دیسک و صفحه خودرو  تعمیرات آریو s300  تعویض دیسک و صفحه آریو  تشخیص صفحه کلاچ اصلی

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است