کامیابی تنها در این است که بتوانی زندگی را به شیوه خودسپری کنی.
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
خانه » آموزش مکانیک خودرو » رفع صدای غیر عادی ( زوزه ) گیربکس زانتیا
رفع صدای غیر عادی ( زوزه ) گیربکس زانتیا

رفع صدای غیر عادی ( زوزه ) گیربکس زانتیا

ﺻـﺪای زوزه ﮔﯿـﺮﺑﮑﺲ از جمله مشکلات خودرو زانتیا می باشد که در صورت مواجه شدن با این عیب ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اوﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ واﺳﮑﺎزﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ اﻗﺪام ﺷﻮد ﺛﺎﻧﯿـﺎً ﺗﺴـﺖ ﺟـﺎده از ﺧـﻮدرواﺧﺬ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎدر ﻓﻨﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﺧﺼﻮﺻﺎً ﮐارﺷﻨﺎس ﻓﻨـﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ ، ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻣﯿـﺰان ﺻـﺪا ﺻـﻮرت ﭘـﺬﯾﺮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﯿﺰان ﺻﺪا ﺑﯿﺸﺘﺮ ازﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل تشخیص داده شد ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ و ﺑﺎ اﻣﻀﺎء ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﮔﺎراﻧﺘﯽ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  ﮔﺮدﯾﺪ ، ﺳﻌﯽ در ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺸـﺘﺮی ﺣﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮدروﻫﺎی زاﻧﺘﯿﺎ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺷﻮد
صدای زوزه گیربکس زانتیا ، صدای زوزه از گیربکس چیست ، آموزش تعمیر گیربکس ، تعمیرات تخصصی زانتیا ، اطلاعیه فنی سایپا ، نمایندگی های مجاز سایپا ، مشکلات زانتیا دست دوم ، رفع صدای زوزه گیربکس
صدای زوزه گیربکس زانتیا ، صدای زوزه از گیربکس چیست ، آموزش تعمیر گیربکس ، تعمیرات تخصصی زانتیا ، اطلاعیه فنی سایپا ، نمایندگی های مجاز سایپا ، مشکلات زانتیا دست دوم ، رفع صدای زوزه گیربکس

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است